Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 6/2022

Od redakcji – Anna Bogdan

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Wywiad z dr hab. inż. Robertem Cichowiczem, profesorem PŁ

Rys historyczny Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej – Robert Cichowicz (DOI: 10.15199/9.2022.6.1)

Historical Background of the Institute of Environmental Engineering and Building Installations Lodz University of Technology

Izolacja cieplna urządzeń energetycznych, a straty ciepła w piecu fluidalnym przeznaczonym do spalania komunalnych osadów ściekowych (DOI:10.15199/9.2022.6.2) – Robert Cichowicz, Jacek Wiśniewski

Thermal insulation of energy equipment and heat losses in a fluidized bed furnace designed for combustion of municipal sewage sludge

Straty ciepła w obiegu cyrkulacyjnym instalacji ciepłej wody użytkowej (DOI: 10.15199/9.2022.6.3) – Aleksandra Bugała, Maciej Grzywacz

Heat Losses in Circulation Circuit of Usable Hot Water System

Modernizacja węzłów ciepłowniczych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na osiedlu Widzew w Łodzi (DOI: 10.15199/9.2022.6.4) – Tomasz Jerominko

Modernization of Heating Substations in Multi-Family Residential Buildings in the Widzew Estate in Łódź

Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby schroniska górskiego (DOI: 10.15199/92022.6.5) ‒ Jarosław Kaczor, Magdalena Machowska

Analysis of the Possibility of Using Renewable Energy Sources For the Needs of the Mountain Hut

Energetyczno-ekonomiczna analiza instalacji ogrzewania budynku wyposażonej w sprężarkową pompę ciepła. Cz. 4 – Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Analiza ekonomiczna (Doi:10.15199/9.2022.6.6) ‒ Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk, Małgorzata Wizor

Energy and Economic Analysis of the Building Heating System Equipped with a Compressor Heat Pump. Part 4 – Investment and Operating Costs. Economic Analysis

PZITS

Relacja ze Światowego Kongresu Clima 2022 – Tomasz Cholewa

Czy wiesz, że…

Kamień milowy w integracji Firm Uponor i Campricorn: oddanie do użytku nowej Hali magazynowej w Świebodzicach