Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Reklama w czasopiśmie

Profil czasopisma            Miesięcznik będący wiodącym i bardzo dobrze rozpoznawalnym czasopismem w branży ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji (70 punktów MEiNCzasopismo stanowi platformę wymiany wiedzy dla naukowców i specjalistów skupionych w branży. Artykuły dostarczają projektantom, inwestorom i zarządom budynków a także studentom wyższych uczelni, informacji na temat kierunków rozwoju branży, nowości technicznych i prognoz badawczych, a także prezentują aktualne wyniki prac naukowo – badawczych prowadzonych w uczelniach wyższych i jednostkach badawczo-rozwojowych. 
O czasopiśmie          W czasopiśmie znaleźć można: publikacje uznanych naukowców, wyniki najnowszych badań, pełną informację naukowo – techniczną związaną z ciepłownictwem, ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją, informacje z konferencji, zjazdów i targów branżowych, bogatą ofertę reklamową przodujących firm i przedsiębiorstw. Autorami publikacji są naukowcy z krajowych i zagranicznych uczelni i instytutów oraz uznani praktycy w dziedzinach ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, a także fizyki budowli i chłodnictwa. 
Grupa docelowa        Czytelnikami są: inżynierowie i technicy o wyższych kwalifikacjach zawodowych, projektanci, konstruktorzy i technolodzy oraz pracownicy naukowi i studenci lat wyższych uczelni technicznych. Stałymi prenumeratorami są: biura projektów, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa wykonawcze, urzędy miejskie i gminne, uczelnie, instytuty naukowe, szkoły, biblioteki oraz indywidualni odbiorcy. 
Cykl wydawniczyMiesięcznik (12 wydań w roku)
NakładOk. 1400 egzemplarzy
Termin publikacji Trzecia dekada miesiąca 
Rozpowszechnianie        Kolportaż własny, wyłącznie w prenumeracie, Punkt Sprzedaży Wydawnictwa SIGMA-NOT, promocja na imprezach targowych. Czasopismo jest prenumerowane również przez Izbę Inżynierów Budownictwa dla swoich członków. 
 Kolportaż elektroniczny  Dystrybucja artykułów w otwartym dostępie poprzez stronę www.cieplowent.pl oraz platformę Simga-NOT. Miesięczny mailing realizowany przez wydawnictwo Sigma-NOT. Media społecznościowe.
Zobacz ofertę reklamową (plik pdf)