Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Czasopismo

„Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” (skrót COW), to miesięcznik stanowiący wiodące i bardzo dobrze rozpoznawalne czasopismo w branży ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.

Czasopismo jest wydawane przez
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych
SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, tel. 22 818-09-18, 22 818-98-32
www.sigma-not.pl
e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Pierwszy numer COW ukazał się w 1969 roku.

Czasopismo jest indeksowane ISSN 0137-3676, e-ISSN 2449-9900

Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Artykuły publikowane w czasopiśmie są oznaczane numerem DOI:10.15199/9…. , stanowiącym cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego.

 Celem „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” jest dostarczanie informacji dotyczącej najnowszych osiągnięć i kierunków rozwoju branży ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa.

„Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla naukowców i specjalistów skupionych w branży. Artykuły prezentowane w „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” dostarczają projektantom, inwestorom i zarządom budynków a także studentom wyższych uczelni, informacji na temat kierunków rozwoju branży, nowości technicznych i prognoz badawczych oraz prezentują aktualne wyniki prac naukowo – badawczych prowadzonych w uczelniach wyższych          
i jednostkach badawczo-rozwojowych.

Szczegółowa tematyka czasopisma skupia się wokół poniższych aspektów:

· fizyka budynków,

·komfort cieplny i jakość powietrza wewnętrznego wraz z oceną

i kontrolą środowiska wewnętrznego,

· wentylacja naturalna i mechaniczna, wentylacja przemysłowa,

· ogrzewanie, klimatyzacja i chłodnictwo,

·rozdział powietrza w przestrzeniach wyposażonych w systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,

· bezpieczeństwo pożarowe budynków,

·zewnętrzne i wewnętrzne parametry projektowe dla efektywności energetycznej budynków,

· systemy odzyskiwania energii w budynkach,

· systemy przesyłania ciepła,

· pozyskiwanie i zastosowanie energii odnawialnej w budynkach,

·zapotrzebowanie i zużycie energii w budynkach istniejących

i przyszłościowych,

· oszczędność energii w środowisku zabudowanym,

· budynki efektywne energetycznie, budynki inteligentne, budynki zrównoważone,

·integracja projektowania architektonicznego i systemów mechanicznych oraz oświetleniowych,

· nowe materiały w budownictwie i ich wpływ na zapotrzebowanie na energię,

oraz dziedziny wiedzy powiązane z inżynierią środowiska.

W czasopiśmie znaleźć można:

·       publikacje uznanych naukowców,

·       wyniki najnowszych badań,

·       pełną informację naukowo – techniczną związaną z ciepłownictwem, ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją,

·       informacje z konferencji, zjazdów i targów branżowych,

·       bogatą ofertę reklamową przodujących firm i przedsiębiorstw.

Czasopismo jest indeksowanie w następujących bazach danych:

·       BazTech,

·       Index Copernicus,

·       Pol-index.

Autorami publikacji w „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” są naukowcy z krajowych i zagranicznych uczelni i instytutów oraz uznani praktycy w dziedzinach ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, a także fizyki budowli i chłodnictwa.

Czytelnikami „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” są: inżynierowie i technicy o wyższych kwalifikacjach zawodowych, projektanci, konstruktorzy i technolodzy oraz pracownicy naukowi i studenci lat wyższych uczelni technicznych.

Stałymi prenumeratorami są m.in.: biura projektów, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa wykonawcze, urzędy miejskie i gminne, uczelnie, instytuty naukowe, szkoły, biblioteki oraz indywidualni odbiorcy.

„Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”  jest prenumerowane również przez Izbę Inżynierów Budownictwa dla swoich członków.

Reklamodawcami są najlepsze firmy polskie i zagraniczne z branży producentów, usługodawców i dystrybutorów urządzeń do ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.

Artykuły publikowane w czasopiśmie są oznaczane numerem DOI (ang. Digital Object Identifier) stanowiącym cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

„Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” jest wydawane w formacie A4 na papierze kredowym, w kolorach 4c/2c. Objętość numeru to 40str. + 4 okładki. Częstotliwość ukazywania się – miesięcznik. Sposób rozprowadzania: kolportaż pocztowy, wyłącznie w prenumeracie

Na stronie www.sigma-not.pl  można zakupić elektroniczną wersję artykułów od 2004 roku.

Bezpłatne, elektroniczne wersje obejmują roczniki 2007 r. i wcześniejsze.

Istnieje możliwość publikacji artykułów w formule Otwartego Dostępu (Open Access). Więcej informacji na ten temat znajduje się w informacji dla Autorów.