Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Informacje wstępne

Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej w innych czasopismach ani materiałach konferencyjnych (z kongresów, sympozjów, itp.), chyba że publikacja jest zamawiana przez redakcję. Artykuł przekazany do redakcji nie może być wcześniej opublikowany w całości lub części w innym czasopiśmie, ani równocześnie przekazany do opublikowania w nim. Fakt nadesłania pracy do redakcji uważa się za jednoznaczny z oświadczeniem Autora, że warunek ten jest spełniony. Artykuły powinny być przygotowane w języku polskim lub angielskim.

W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów zawierających wyniki badań. Dopuszcza się również publikowanie artykułów o charakterze naukowo-technicznym i przeglądowym.

Autorzy powinni zapoznać się z wytycznymi MEiN dot. kryteriów oceny publikacji, zasadami recenzji artykułów, zasadami etyki publikacji oraz procedurą przeciwdziałania ghostwriting i guestwriting  obowiązującymi w czasopiśmie.

1 7 lipca 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało

nową listę czasopism. „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” ma 70 punktów

Prosimy o zdjęcie Autora

Prosimy Autorów, którzy publikują swoje artykuły w prasie zagranicznej oraz krajowej o powoływanie się w nich na artykuły innych autorów zamieszczone w „Ciepłownictwie Ogrzewnictwie Wentylacji”,  z których korzystali podczas opracowywania publikacji.