Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Informacje dla Autorów

Przed rozpoczęciem procesu składania artykułu do redakcji COW prosimy o zapoznanie się z informacjami przedstawionymi w tej sekcji dotyczącymi procedury publikowania nadesłanych materiałów oraz zaleceniami dotyczącymi formy przygotowania artykułu.

Autorzy artykułów nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego – zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej ilustracje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu. Redakcja prowadzi politykę przeciwdziałania zjawisku plagiatu i wszelkie przejawy nierzetelności w tym zakresie będą ujawniane.

Z chwilą opublikowania artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów oraz do dokonywania streszczeń. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.

 17 lipca 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało nową listę czasopism. „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” ma 70 punktów.