Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Zasady etyki w publikacjach

Opracowane na podstawie  wytycznych COPE – Committee on Publication Ethics.

„Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”, jako czasopismo naukowe, jest zobowiązane do podejmowania działań na rzecz przestrzegania etyki w publikacjach naukowych, publikowania wysokiej jakości artykułów 
i przeciwdziałania zjawiskom nieetycznym w nauce.

Stosowania się do zasad etyki oczekuje się w równym stopniu od wszystkich uczestników procesu publikacji, tj.: Autorów, Redaktorów, Recenzentów 
i Wydawcy.

Obowiązki Redaktora

Redaktor dokonuje oceny materiału w sposób całkowicie obiektywny 
i sprawiedliwy, nie dyskryminując autorów ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne i geograficzne. Swoje decyzje opiera wyłącznie na podstawie zawartości analizowanego artykułu uwzględniając jego oryginalność, wartość naukową, jasność prezentowania zagadnień, ważność badań lub informacji dla środowiska naukowego i technicznego w danej dziedzinie.

Redaktor traktuje wszelkie materiały otrzymane od Autorów jako poufne 
i nie przekazuje informacji na ich temat osobom, które nie uczestniczą bezpośrednio w procesie publikacji (autorzy, redaktorzy, recenzenci, itp.) oraz nie wykorzystuje ich we własnej działalności naukowej bez pisemnej zgody Autora.

Redaktor umożliwia Autorowi publikację polemiki, gdy artykuł Autora został poddany krytyce na łamach czasopisma. 

Redaktor nie blokuje możliwości publikowania negatywnych wyników badań.

Redaktor wraz z Redakcją zwracają szczególną uwagę na obowiązujące wymogi prawne dotyczące praw autorskich.

Obowiązki Recenzenta

Zadaniem procesu recenzji jest pomoc Redaktorowi Naczelnemu oraz Redakcji w podejmowaniu decyzji o publikacji artykułu oraz ewentualna pomoc Autorowi w poprawieniu lub ulepszeniu jego pracy. 

Recenzent powinien obiektywnie ocenić, czy może podjąć się sporządzenia recenzji artykułu uwzględniając zakres merytoryczny materiału oraz określone przez Redakcję ramy czasowe. 

Recenzent nie podejmuje się przygotowania recenzji jeżeli stwierdzi występowanie konfliktu interesów wynikającego np. z finansowych, osobistych lub służbowych związków z którymkolwiek z autorów artykułu, firmą lub instytucją. 

Recenzent traktuje wszelkie materiały otrzymane od Redakcji jako poufne 
i nie przekazuje informacji na ich temat osobom trzecim bez zgody Redakcji oraz nie wykorzystuje ich we własnej działalności naukowej bez pisemnej zgody Autora. 

Recenzja powinna być przygotowana w sposób obiektywny, jasny, jednoznaczny, bez odniesień personalnych, a uwagi krytyczne poparte konkretnymi argumentami. 

Recenzent powinien poinformować Redaktora jeżeli stwierdzi występowanie w artykule treści o znaczącym stopniu podobieństwa do występujących w innych publikacjach, które zna.

Obowiązki Autora

Autor przesyła do Redakcji wyłącznie materiały oryginalne i niepublikowane. Niedopuszczalne jest zgłaszanie artykułów jednocześnie do kilku wydawnictw. 

Artykuł powinien być przygotowany z uwzględnieniem właściwego cytowania źródeł oraz przedstawiać metody, badania i wyniki w sposób jasny 
i czytelny, tak by umożliwić prześledzenie toku postępowania Autora i ewentualne powtórzenie badań przez innych badaczy w danej dziedzinie. Artykuł powinien uwzględniać stan wiedzy w danej dziedzinie, a wyniki badań powinny być szczegółowo i obiektywnie opisane i przeanalizowane. Jeżeli wyniki częściowe zostały wcześniej opublikowane, Autor powinien poinformować o tym fakcie Redaktora i umieścić informację o tym w artykule. 

Autor potwierdza, że dane badawcze wykorzystane w publikacji nie były fabrykowane lub manipulowane. 

Autorstwo artykułu jest ograniczone do osób, które miały znaczący wpływ na koncepcję, założenia, metody, prowadzenie badań i interpretację wyników oraz opracowanie merytoryczne artykułu. Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie artykułu muszą być wymienione jako współautorzy. Autor zgłaszający publikację powinien ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji oraz upewnić się, że wszyscy współautorzy akceptują zgłoszenie artykułu do czasopisma oraz ostateczną wersję artykułu. 

Autor powinien zawiadomić Redakcję o zauważonych istotnych błędach w swojej publikacji i współdziałać z Redaktorem w celu ich poprawienia lub sprostowania. 

Autor powinien przechowywać źródłowe dane badawcze w celu ewentualnego udostępnienia ich na prośbę Redakcji lub uprawnionych instytucji. 

Autor potwierdza w uzasadnionym przypadku, że wszystkie badania przeprowadzone zostały z poszanowaniem zasad etycznych oraz formalnych obowiązujących w danej dziedzinie nauki (np. zgoda komisji bioetycznej).

Autor powinien poinformować o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure) oraz o ewentualnych konfliktach interesów, które mogą wiązać się z publikacją artykułu.

Postępowanie w sytuacji stwierdzenia nieetycznych praktyk

W sytuacji gdy zachodzi podejrzenie nierzetelności w opublikowanym lub zgłoszonym artykule, w szczególności dotyczącej zjawiska plagiatu, „ghostwriting” lub „guest authorship”, Redaktor podejmuje działania w celu wyjaśnieniu sprawy, przy czym w piewszej kolejności prosi o ustosunkowanie się Autora. W przypadku potwierdzonej nierzetelności znacząco naruszającej zasady etyki Redaktor podejmuje dalsze kroki, do których może należeć m.in. opublikowanie informacji o wykrytej nierzetelności oraz powiadomienie pracodawcy Autora. Wszelkie przejawy nierzetelności w nauce są dokumentowane przez Redakcję.