Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Informacja o PZITS

„Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” jest miesięcznikiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest to niezależna i dobrowolna organizacja naukowo-techniczna, skupiająca osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej i dziedzin pokrewnych.

Stowarzyszenie jest organizacja pozarządową, ma charakter proekologiczny i w swej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój i propagowanie metod i urządzeń inżynierii sanitarnej oraz inżynierii środowiska, służących ochronie środowiska naturalnego.

Terenem działalności PZITS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa. Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń i ma osobowość prawną.