Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”


Konferencja organizowana przez Katedrę Inżynierii Procesów Budowlanych, Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2022 r.
Patronat nad konferencją objął JM Rektor Politechniki Częstochowskiej, prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol.
Partnerami konferencji są: Gruziński Uniwersytet Techniczny z Tbilisi, Gruzja, Uniwersytet w Żilinie, Słowacja, Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Polskiej Akademii Nauk O/Katowice.
Konferencja jest organizowana w formie hybrydowej, ze względu na złożoną sytuację międzynarodową i epidemiczną.
Pierwsze dwa dni konferencji przewidziane są na prezentację referatów, a w trzecim dniu planowany
jest wyjazd na obiekty budowlane.
Na konferencji poruszone będą tematy z szerokiego spektrum zagadnień współczesnego budownictwa,
z akcentem na teoretyczne i praktyczne rozwiązania pozwalające na racjonalizowanie zasobów naturalnych oraz energii w budownictwie. Konferencja stanowi platformę wymiany doświadczeń z zakresu rozwiązywania problemów współczesnego budownictwa.
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną również najnowsze rozwiązania projektowe, konstrukcyjne,
technologiczne i organizacyjne, które mają zastosowanie we współczesnym budownictwie zrównoważonym.
Bloki tematyczne konferencji:

 • Teoretyczne i metodyczne podstawy budownictwa energooszczędnego,
 • Energooszczędna i energetycznie aktywna architektura,
 • Konstrukcje budowlane, materiały i technologie energooszczędne,
 • Audyty, certyfikacja energetyczna i termomodernizacja konstrukcji budowlanych
 • Mikroklimat wnętrza, komfort cieplny człowieka w pomieszczeniach i zdrowie człowieka
 • Akustyka miejska i budowlana,
 • Aerodynamika obszarów miejskich,
 • Budownictwo hydrotechniczne,
 • Efektywne wykorzystanie wody i zieleni w przestrzeni miejskiej,
 • Odnawialne i alternatywne źródła energii wykorzystywane w budownictwie,
 • Zaopatrzenie w wodę i ciepło, wentylacja i klimatyzacja,
 • Wykorzystanie materiałów odpadowych w zrównoważonym budownictwie.

Efektem wymiany poglądów i doświadczeń podczas konferencji powinny być propozycje minimalizowania nakładów materiałowych, energetycznych i finansowych na potrzeby realizacji i eksploatacji obiektów o niskim zapotrzebowaniu na energię, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, poprawy efektywności systemów technicznych w budownictwie, ochrony środowiska naturalnego oraz wdrażania rozwoju zrównoważonego w budownictwie.

W ubiegłem roku, w okresie pandemii COVID-19, w XVIII konferencji uczestniczyli przedstawiciele ośrodków naukowych, w tym z 5., z Polski, pozostali z zagranicy (m.in. z: Armenii, Białorusi, Gruzji, Rosji,
Słowacji i Ukrainy). Słuchaczami konferencji byli przedstawiciele uczelni, w tym studenci oraz osoby
reprezentujące instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia i firmy z branży budowlanej.
Materiały prezentowane podczas konferencji, w formie artykułów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji
będą publikowane w różnych czasopismach, w tym w czasopiśmie „Budownictwo o zoptymalizowanym
potencjale energetycznym” – Construction of Optimized Energy Potential (40 pkt).