Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 9/2022

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Wywiad z dr inż. Marianem Rubikiem

Piotr Narowski4: TLM2000 – Typowe lata meteorologiczne dla Polski wyznaczone na podstawie danych meteorologicznych i klimatycznych z lat 2001-2020


TLM2000 – Typical Meteorological Years for Poland, Determined on
the Basis of Meteorological and Climatic Data from 2001 to 2020

DOI: 10.15199/9.2022.9.1

Leszek Konopka: Analiza porównawcza systemów trigeneracyjnych na przykładzie obiektu szpitalnego. Część II

Comparative Analysis of Trigeneration Systems Working for a Hospital Facility. Part II
DOI: 10.15199/9.2022.9.2

Rafał Brzeski, Anna Kowalczyk: Techniczno-ekonomiczna analiza wariantów termomodernizacji zabytkowego budynku

Technical and Economic Analysis of Variants of Thermal Modernization of a Historic Building

DOI: 10.15199/9.2022.9.3

Aleksandra Chrzanowska, Anna Kowalczyk: Wpływ wyboru metodyki obliczeń strat ciepła do przestrzeni nieogrzewanych budynku na jego parametry energetyczne

Influence of the Choice of Methodology for Calculating Heat Losses of Unheated Spaces of a Building on its Energy Parameters

DOI: 10.15199/9.2022.9.4

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

Patrycja Wiercińska, Robert Cichowicz: Wybrane metody badania jakości powietrza

Selected Methods of Air Quality Testing
DOI: 10.15199/9.2022.7-8.6

Z PRAKTYKI

Michał Cholewa: Projekt „BUDOWA SYSTEMU KOGENERACJI W SZLACHĘCINIE” jako krok w kierunku transformacji ciepłownictwa i przykład innowacyjnych rozwiązań realizowanych przez Metrolog Sp. z o.o.