Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 12/2022

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Bartosz Deleska, Anna Kowalczyk: Ocena wpływu rodzaju instalacji cieplnych, konstrukcji oraz lokalizacji budynku jednorodzinnego na spełnienie wymagań WT 2021 w odniesieniu do wskaźnika EP – Część 2


Assessment of the Impact of the Type of Thermal Installations, Construction and Location of a Single-Family Building on Meeting the Requirements of WT 2021 In Relation to the EP Indicator. Part 2 – Supplementary Calculations

DOI: 10.15199/9.2022.12.1

Alicja Brańka, Anna Kowalczyk: Porównanie metod obliczania zapotrzebowania na moc cieplną do podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych

Comparison of Methods for Calculating the Demand for Heat Power for Heating Domestic Hot Water for Multi-Family Buildings


DOI: 10.15199/9.2022.12.2

Edward Szczechowiak, Michał Szymański, Karolina Czerpińska, Łukasz Malewski, Radosław Górzeński: Niemal zeroenergetyczny budynek użyteczności publicznej – case study budynku Wydziału
Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (WAiWIZ PP)

Nearly Zero-Energy Public Building – Case Study of the Faculty of
Architecture and Faculty of Management Engineering Building at Poznań University of Technology (WAiWIZ PP)

DOI: 10.15199/9.2022.12.3

Karol Bandurski, Łukasz Amanowicz, Katarzyna Ratajczak: Zintegrowane wykorzystanie charakterystyki energetycznej budynków w polityce energetycznej

Integrated Application of Building Energy Codes in Energy Policy

DOI: 10.15199/9.2022.12.4

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

Ewa Klima, Robert Cichowicz: Jakość powietrza w Unii Europejskiej – społeczna percepcja zjawiska

Air Quality in the European Union – Public Perception of the Phenomenon

DOI: 10.15199/9.2022.12.5

Jarek Kurnitski, Paweł Wargocki, Amar Aganovic: Wpływ wilgotności względnej na wirusy w pomieszczeniach i reakcje użytkowników

Z PRAKTYKI

➔ Transformacja ciepłownictwa w kierunku OZE w przedsięwzięciu „Ciepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju