Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 11/2022

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Anna Gadomska, Anna Kowalczyk: Zmiany wartości sezonowego współczynnika efektywności SCOP powietrznej pompy ciepła w zależności od założeń projektowych


Changes in the Value of the Seasonal SCOP Coefficient of Efficiency
of the Air Source Heat Pump Depending on the Design Assumptions

DOI: 10.15199/9.2022.11.1

Jarosław Bartoszewicz, Adam Nygard: Analiza wskaźników konstrukcyjnych kotłów grzewczych małej mocy opalanych paliwem stałym

Analysis of Design Indicators for Low-Power Solid Fuel Boilers


DOI: 10.15199/9.2022.11.2

Tomasz Jerominko: Optymalizacja źródła ciepła w obiektach użyteczności publicznej z zastosowaniem gazowej absorpcyjnej pompy ciepła

Optimization of the Heat Source in Public Buildings with Gas Absorption Heat Pumps

DOI: 10.15199/9.2022.11.3

Bartosz Deleska, Anna Kowalczyk: Ocena wpływu rodzaju instalacji cieplnych, konstrukcji oraz lokalizacji budynku jednorodzinnego na spełnienie wymagań WT 2021 w odniesieniu do wskaźnika EP.
Część 1. Obliczenia podstawowe

Assessment of the Impact of the Type of Thermal Installations, Construction and Location of a Single-Family Building on Meeting the Requirements of WT 2021 in Relation to the EP Indicator. Part 1. Basic Calculations

DOI: 10.15199/9.2022.11.4

Z PRAKTYKI

NCBiR: Transformacja ciepłownictwa w kierunku OZE w przedsięwzięciu „Ciepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Walter Hugentobler: Nos – nasz osobisty, wysokowydajny system klimatyzacji i potężny obrońca

Forum Termomodernizacja 2022