Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Od redakcji – numer 9/2023

Szanowni Państwo,
wrześniowy numer naszego czasopisma rozpoczyna druga cześć artykułu inż. Grzegorza Waryana oraz mgr. inż. Marcina Czerwińskiego. W artykule tym kontynuowana jest problematyka związana z podnoszeniem sprawności gazowych agregatów trigeneracyjnych wytwarzających ciepło, chłód i energię elektryczną. Autorzy zaprezentowali również nową koncepcję budowy agregatu trigeneracyjnego oraz nowatorskie podejście do sterowania jego eksploatacją.
Dr inż. Jarosław Kaczor i mgr inż. Marta Zawada-Wiśniewska w III części artykułu przedstawili analizę rozliczania kosztów wyprodukowanej energii na podstawie tzw. starego systemu, opartego na opustach w wysokości 1:0,8. W artykule podjęto jeszcze jedną próbę analizy opłacalności zastosowania instalacji PV.
W kolejnym artykule opracowanym przez zespół pracowników Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej kierowanym przez dr. hab. inż. Apoloniusza Kodurę, prof. uczelni omówiono problemy związane z wykorzystaniem nieoczyszczonych ścieków komunalnych jako dolnego źródła pomp ciepła eksploatowanych w instalacjach ogrzewania budynków i przygotowania c.w.u. na potrzeby ich mieszkańców. Opisano różne technologie pozyskiwania ciepła ze ścieków oraz podano przykłady instalacji wykonanych w kilku miastach europejskich, przy czym szczególną uwagę zwrócono na konstrukcję wymienników ciepła: ścieki/nośnik ciepła. Artykuł powstał w ramach grantu PW STRATEG i projektu „Analiza wykorzystania energii cieplnej ze ścieków do zasilania
w ciepło wybranych budynków znajdujących się na terenie Kampusu Głównego Politechniki Warszawskiej” – akronim CezeŚ.
Mgr inż. Damian Pędziwiatr oraz prof. Arkadiusz Szymanek w drugiej części artykułu, przedstawili analizę wpływu wielkości gruntowego wymiennika ciepła oraz sposobu jego rozwiązania (jedno- i dwupłaszczyznowego) na efektywność energetyczną instalacji pompy ciepła.
Mgr inż. Nikon Gawryluk w artykule pt.: „Porównanie gruntowych pomp ciepła pod względem właściwości technicznych i efektywności grzewczej”, na podstawie studium przypadku hali produkcyjno-magazynowej, przedstawił analizę porównawczą 3 rodzajów odbiorników ciepła stanowiących górne źródle ciepła na
efektywność energetyczną instalacji.
Dr inż. Marta Lisiak-Zielińska, dr hab. prof. uczelni Anna Budka oraz prof. dr hab. Klaudia Borowiak omówiły w swym artykule wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, środowisko i materiały.
Nadmierne zanieczyszczenie powietrza skutkuje podwyższeniem zachorowalności ludzi na choroby
układu oddechowego oraz krążenia, które w drastycznych przypadkach często powodują zgon. Podwyższone stężenie zanieczyszczeń powietrza może być przyczyną strat finansowych, a w przypadku wpływu na zdrowie związane są one przede wszystkim z kosztami nieobecności w pracy, kosztami
leczenia czy przedwczesnym zgonem.
Ponadto w 9 numerze COW firma Danfoss Poland Sp. z o.o. przedstawiła skuteczny sposób zabezpieczenia ludzi przed ryzykiem zakażenia bakterią Legionellą. Jest to bardzo istotny problem, gdyż w Polsce na leglionellozę umiera ok. 4000 osób. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła w swej informacji zwraca uwagę na obserwowane, nie tylko w Polsce, zmiany klimatu, które powinny być uwzględnione w projektowaniu systemów HVAC. Obecnie w ramach projektów SKP2000 i TLM2000 prowadzone są prace, które zmierzają do aktualizacji parametrów obliczeniowych powietrza zewnętrznego w Polsce i zmian w projektowaniu systemów HVAC.
Proszę zwrócić również uwagę na informację ZG PZITS o kolejnych, już IV Warsztatach Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych.
W numerze pożegnaliśmy ze smutkiem wieloletniego współpracownika naszej redakcji prof. Henryka Grzegorza Sabiniaka, który w latach 1995-2020 aktywnie współpracował z naszym kolegium będąc członkiem Rady Programowo-Naukowej czasopisma.


Redaktor Naczelna
Anna Bogdan