Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Od redakcji – numer 10/2023

Szanowni Państwo,
podobnie jak w minionym roku, również w październiku br. przedstawiamy Państwu monotematyczny numer naszego czasopisma poświęcony tym razem problemom związanym z certyfikacją energetyczną
budynków. Są to problemy ważne i aktualne, które obecnie są dyskutowane w różnych gremiach. Jesteśmy już wprawdzie po wstępnych konsultacjach projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub jego części oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, lecz właściwe konsultacje społeczne rozpoczną się po przygotowaniu nowego projektu rozporządzenia. Z kolei nowa dyrektywa EPBD jest wciąż w fazie tzw. trilogu, tj. uzgodnień między członkami Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Dlatego też jest jeszcze czas na dyskusję, która ma na celu wypracowanie odpowiedniej metodyki w tym rozporządzeniu. Nasz naukowo-techniczny miesięcznik włącza się zatem w przedmiotową dyskusję i mamy nadzieję, że dostarczymy Państwu ciekawych i praktycznych informacji na ten temat.

W pierwszym artykule 10 numeru czasopisma prof. Edward Szczechowiak przedstawia zasady obliczania charakterystyki energetycznej budynków i ewolucję tych zasad oraz określa tendencje ich rozwoju. Autor podkreślił, że potrzebna jest zmiana metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków tak, aby była ona oparta na obowiązującej normie PN-EN ISO 52016-1, przy czym w tym procesie powinny być uwzględnione realia rynku budowlanego i budynków istniejących.

W kolejnym artykule dr inż. Jerzy Kwiatkowski oraz dr inż. Piotr Narowski przeprowadzili analizę zasadności wprowadzenia nowych rodzajów w klasyfikacji energii. Autorzy porównali definicje rodzajów energii stosowane w obecnym rozporządzeniu oraz projekcie nowego rozporządzenia z uwzględnieniem wymagań, które zostały sformułowane w kolejnych wersjach dyrektywy EPBD. W artykule tym odkreślono, że planowane zmiany w projekcie rozporządzenia podążają w dobrym kierunku, gdyż eliminują błędy w obowiązującej obecnie metodyce obliczeń oraz umożliwią wyznaczanie charakterystyki energetycznej budynków o dodatnim bilansie energetycznym.

Dr inż. Piotr Kowalski, dr inż. Paweł Szałański oraz dr hab. inż. Edyta Dudkiewicz w swym artykule zaprezentowali spojrzenie z perspektywy osób sporządzających charakterystyki energetyczne na problemy wynikające ze szczegółowej analizy obowiązujących, uchylonych oraz zmienionych przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków w Polsce. Autorzy wykazali istotny wpływ niejasności i braków w obowiązującej metodyce na wynik obliczeń charakterystyki energetycznej budynku oraz przedstawili rekomendacje w zakresie proponowanym zmian. Tematem artykułu dr inż. Joanny Rucińskiej oraz dr hab. inż. Łukasza Amanowicza jest analiza wpływu wybranych instalacji HVAC na wartość wskaźników zapotrzebowania na energię użytkowa, końcową i pierwotną w świadectwie charakterystyki energetycznej. Autorzy przedstawili dyskusję parametrów, na które wpływają wybrane systemy wentylacji, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz źródła energii.

Dr inż. Karol Bandurski, dr hab. inż. Łukasz Amanowicz oraz dr hab. inż. Tomasz Cholewa zwrócili uwagę na różnice między trzema metodami wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków: zużyciową, obliczeniową statyczną (miesięczną) oraz dynamiczną (godzinową). Autorzy wykazali różnice, które występują między wartościami charakterystyki wyznaczonej wg metody pomiarowej i obliczeniowej.

W kolejnym artykule dr hab. inż. Michał Turski oraz mgr inż. Arkadiusz Kępa porównali dziewięć konfiguracji systemów zaopatrzenia budynku w energię w aspekcie spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Końcowym artykułem tego tematycznego miesięcznika jest opracowanie dr hab. inż. Doroty Krawczyk, dr inż. Beaty Sadowskiej oraz dr. inż. arch. Macieja Kłopotowskiego. W artykule tym autorzy przedstawili efekty termomodernizacji dwóch budynków przedszkola o jednakowej bryle. Autorzy porównali oszczędności określone w audytach energetycznych z rzeczywistym zużyciem ciepła oraz zwrócili uwagę na czynniki powodujące różnice.

Numer zamyka pożegnanie kolegi mgr. inż. Janusza Iberszera, wieloletniego prezesa Lubelskiego Oddziału PZITS. Zmarły Janusz Iberszer zawsze pomagał swoim kolegom nie tylko w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, ale również w innych problemach życiowych.
Kolego Januszu, spoczywaj w pokoju!

Tomasz Cholewa
Redaktor tematyczny COW