Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Od redakcji – numer 4/2023

Szanowni Państwo,
bieżący numer rozpoczyna druga część artykułu przygotowanego przez dr. Mariana Rubika dotyczącego zastosowania pomp ciepła, które stanowią kluczowy element procesu transformacji energetycznej ogrzewnictwa/ciepłownictwa i umożliwiają połączenie systemów ogrzewania z krajowym systemem energetycznym. Autor dokonuje przeglądu raportów, danych rynkowych i wyników ostatnich badań prowadzonych w zakresie jak najlepszego dostosowania rynku i rozwijającej się technologii.
Autor zwrócił również uwagę na warunki bezpiecznej eksploatacji pomp ciepła instalowanych w dużych centralach cieplnych, dotyczy to szczególnie amoniakalnych pomp ciepła, gdyż amoniak jest trującym i lekko łatwopalnym czynnikiem roboczym (grupa bezpieczeństwa B2L). Ponadto autor wykonał analizę kosztów budowy (CAPEX) oraz eksploatacji (OPEX) instalacji z pompami ciepła oraz porównał zalety i wady oraz ograniczenia w stosowaniu w ogrzewnictwie i ciepłownictwie technologii wodorowej.
Dr Sylwia Szczęśniak, mgr Łukasz Stefaniak, mgr Paulina Kanaś, mgr Małgorzata Małyszko oraz pani Wiktoria Jaskóła i pan Konrad Brzeźniak poddali analizie dane klimatyczne naszego kraju (temperatura i wilgotność względna powietrza) z lat 1996–2022 i porównali je z danymi podawanymi w normach oraz na stronach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Wyniki analizy wykazały duże rozbieżności ostatnich danych w stosunku do wartości stosowanych w praktyce; równocześnie analiza wskazała, jak ważną rolę odgrywają
one w racjonalnym projektowaniu instalacji budowlanych.
Dr Grzegorz Kubicki opisał dwa rozwiązania instalacji oddymiania klatek schodowych ‒ instalację
grawitacyjną i częściowo mechaniczną, a także omówił najczęstsze problemy pojawiające się podczas projektowania instalacji oddymiania oraz wskazał zasady dobrej praktyki inżynierskiej, które mogą być przydatne w projektowaniu tych instalacji w wybranych rodzajach budynków. Autor stwierdził równocześnie, że nie ma uniwersalnego rozwiązania projektowego i każdy budynek powinien być rozpatrywany indywidualnie.
Dr Jarosław Müller oraz mgr Patryk Dziedzic analizowali technologię tworzenia warunków komfortu cieplnego dla użytkowników pojazdów za pomocą tzw. klimatyzacji samochodowej. W analizie podstawowym ocenianym parametrem była zdolność chłodzenia powietrza, która zmieniała
się znacznie w zależności od przyjętego ustawienia nawiewników.
Numer zamyka garść wspomnień o zmarłym 23 marca br. prof. dr. hab. Krzysztofie Wojdydze, b. Redaktorze Naczelnym naszego czasopisma.
Życzymy interesującej lektury
Redaktor Naczelna
Anna Bogdan