Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Numer wakacyjny już dostępny. 7-8/2022

Szanowni Państwo,


wakacje się już kończą i za kilka dni wrócimy do problemów dnia codziennego i tematów, które przez okres wakacyjne straciły trochę na znaczeniu.

Kwestie, jak wpłynęła wojna na plany klimatyczno-energetyczne Unii Europejskiej zostały omówione w artykule Pana Pawła Wróbla. Plan REPowerEU uległ znacznemu przyśpieszeniu i wzrosły wymagania KE dotyczące dekarbonizacji gospodarki w stosunku do państw członkowskich. Wszyscy jednak wiedzą, że kluczowa pod względem energetycznym będzie najbliższa zima, podczas której mogą wystąpić istotne problemy z dostawami energii, już tylko do przedsiębiorstw, ale również dla odbiorców prywatnych.
Temat ten analizowany jest również przez dr Małgorzatę Niestępską, która podjęła próbę oceny przykładów wdrażania modeli ekonometrycznych do programowania pracy sieci ciepłowniczej. Modele te,
wykorzystując dane uzyskane z procesów wytwarzania i przesyłania energii, uzupełnione modułami sztucznej inteligencji, mogą wspierać procesy podejmowania decyzji biznesowych, a także poprawić efektywność pracy i komunikację między dostawcami a odbiorcami.

Kwestie zużycia energii na potrzeby budynku są również tematem artykułu przygotowanego przez dr. Władysława Szymańskiego i prof. Bożenę Babiarz. Autorzy skupili się na analizie parametru, który wpływa na działalność systemów ciepłowniczych, a mianowicie zmienności obciążeń cieplnych w roku. Przeprowadzili również analizę wpływu bezwładności cieplnej budynku na wykres obciążenia cieplnego, a wyniki analizy zostały potwierdzone przykładami zmian zużycia ciepła w rzeczywistych obiektach budowlanych.

Temat dotyczący metod ograniczenia zużycia energii na cele eksploatacji budynków jest również omówiony przez mgr. Leszka Konopkę. Celem tego artykułu była analiza wybranych systemów trigeneracyjnych, w których źródłami chłodu były chłodziarki absorpcyjne lub sprężarkowe. Obliczenia systemu wykonane zostały na przykładzie układu klimatyzacji budynku szpitalnego.
Natomiast kwestie optymalnego gospodarowania energią do ogrzewania budynku zostały przedstawione w artykule prof. Tomasza Cholewy i prof. Alicji Siuty-Olchy, którzy opisali innowacyjną metodą sterowania systemem ogrzewania na podstawie prognoz warunków atmosferycznych. W 2 części artykułu (pierwsza ukazała się w numerze 03/2022) przeanalizowane zostały kwestie związane z działaniem systemu oraz, potwierdzone badaniami, oszczędności energii uzyskane dzięki jego zastosowaniu.

Inne rozwiązanie, które również może ograniczyć zużycie energii na cele eksploatacji obiektów, zostało
omówione przez mgr. Mariusza Piękosia, mgr. Piotra Natkańca i dr Pawła Jastrzebskiego, którzy podzielili
się doświadczeniami z wdrożenia instalacji turbinowych służących do stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego w sieci ciepłowniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Energia elektryczna wytworzona przez turbiny wodne została w tym przypadku wykorzystana do zasilania obiektów sieciowych. W artykule wykazano potencjalne możliwości rozwiązania problemów przedsiębiorstwa ciepłowniczego związanymi z nadwyżkami ciśnienia dyspozycyjnego występującymi w sieciach ciepłowniczych.

Kwestie związane z jakością powietrza w pomieszczeniach zostały omówione w artykułach zamieszczonych na początku i końcu numeru. Prof. Mirosław Szyłak-Szydłowski podzielił się
z nami wiedzą na temat wpływu zapachów na zdrowie. Co ciekawe – wiele poważnych chorób charakteryzuje się swoistym zapachem. Może w przyszłości zaczniemy zwracać na to uwagę i analizować
te problemy zarówno w procesie diagnozowania pacjentów, jak i w wentylacji obiektów szpitalnych.
Mgr Katarzyna Lisik i Prof. Robert Cichowicz skupili się natomiast na analizie warunków panujących w basenach. W obiektach tych jesteśmy szczególnie narażeni na zakażenia mikrobiologiczne i z tego powodu odpowiednia wentylacja jest jedną z metod chroniących użytkowników. Autorzy przeprowadzili badania warunków mikroklimatu i mikrobiologicznych zanieczyszczeń powietrza w dużym budynku hali basenowej budynku Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego „Zatoka Sportu” w Łodzi. Przedstawione wyniki badań mogą być pomocne do określenia wymaganej skuteczności wentylacji i projektowania układów klimatyzacji basenowych.

Numer zamykamy krótką informacją dotyczącą procesu commissioning, który wspiera zachowanie odpowiedniej jakości wznoszonego budynku. Termin ten w języku polskim kojarzony jest wyłącznie z odbiorami końcowymi, jednak ideą tego procesu jest kompleksowe wsparcie wiedzą i wymianą informacji wszystkich zespołów tworzących budynek.

Mamy nadzieję, że czytając w tych ostatnich dniach wakacji niniejszy numer COW, znajdą Państwo ciekawe i użyteczne informacje. Życzymy ciekawej lektury.