Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Konkurs o indeks Politechniki Warszawskiej “Zrównoważone Środowisko”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich i techników do udziału w Konkursie organizowanym na Politechnice Warszawskiej. Na zgłoszenia czekamy do końca marca 2023 r.

Głównym celem Konkursu “Zrównoważone Środowisko” jest docenienie młodych ludzi zainteresowanych rozwojem technologii przyjaznych środowisku oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań problemów związanych ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem środowiska, źródłami energii i gospodarką obiegu zamkniętego. Poprzez realizację konkursu chcemy również uwrażliwić młodych ludzi na problemy znajdujące się w ich najbliższej okolicy i otworzyć na poszukiwanie technicznych rozwiązań w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Tematem bieżącej edycji Konkursu (2022/23) jest Zagospodarowanie wód opadowych.

Konkurs jest szansą na uzyskanie indeksu Politechniki Warszawskiej i studia na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska bez kwalifikacji opartej na wynikach matury. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Na czym polega zadanie konkursowe?

Uczestnicy Konkursu mają za zadanie samodzielnie opracować koncepcję zmiany zagospodarowania wybranego terenu miejskiego w swojej okolicy. Celem tej zmiany powinno być bezpieczne i racjonalne przejęcie wód opadowych oraz ich zagospodarowanie, a więc poprawa bilansu lokalnych zasobów wody.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej z całej Polski.

Jak wziąć udział w konkursie?

Gotową koncepcję, zgodną z wymaganiami Konkursu i obecnym stanem wiedzy technicznej, należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie na adres organizatora.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń 31.03.2023 r.

Więcej informacji

Zapraszamy na stronę internetową https://is.pw.edu.pl/konkurs/ – tam znajduje się regulamin Konkursu, szczegółowy opis zadania, informacje o nagrodach dla laureatów oraz materiały pomocnicze.

Kontakt z organizatorami na adres mailowy lukasz.krysiak@pw.edu.pl.

Partnerem Konkursu jest Arcadis Sp. z o.o.

„Inspirowanie młodego pokolenia i uwrażliwienie go na sprawy związane z ochroną naszego środowiska i zmiany klimatu jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek” – mówi Jarosław Miziołek, CEO Arcadis w Polsce. „Misją Arcadis jest poprawa jakości życia. Od ponad 130 lat realizujemy ją w miastach i społecznościach lokalnych na całym świecie dzięki różnorodnym talentom, które wnoszą w nasze działania nowe perspektywy i świeże spojrzenie. Potrzebna jest nam wyobraźnia młodych ludzi, ich pasja i ambicja. Potrzebujemy ich zdolności do innego sposobu myślenia i nieustannej gotowości do kwestionowania dotychczasowych metod postępowania. Pełni pasji, innowacyjni ludzie są siłą napędową naszego sukcesu i zajmują miejsce w samym sercu naszej organizacji i działalności, od tworzenia lepszych warunków mieszkaniowych i rewolucjonizowania systemów komunikacji i transportu, po tworzenie kultowych przestrzeni i znajdowanie nowych rozwiązań dla złożonych wyzwań związanych z ochroną środowiska”.

Według badań przeprowadzonych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej młodzi Polacy i młode Polki są świadomi obecnej sytuacji na świecie i zauważają skutki zmiany klimatu. Wiedzę w tematyce zmiany klimatu czerpią przede wszystkim z Internetu oraz programów telewizyjnych – wiadomości, filmów dokumentalnych oraz kanałów przyrodniczych. Do najbardziej popularnych działań podejmowanych na rzecz klimatu przez młodych ludzi należą przede wszystkim: segregacja odpadów (66 proc.), ograniczanie zużycia wody (62 proc.) oraz ograniczanie zakupów (56 proc.).

Patronat honorowy Konkursu

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
  • Polska Izba Inżynierów Budownictwa
  • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
  • Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Polska Akademia Nauk
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych