Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przyjmuje poprawki do EPBD z silnym poparciem dla wymogów IEQ

REHVA informuje:

Komisja ITRE PE przyjęła stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) po długich i trudnych negocjacjach. Kompromisowe poprawki zawierają istotne zmiany i bardziej ambitne cele niż propozycja przekształcenia Komisji Europejskiej, w tym nowy artykuł dotyczący jakości środowiska wewnętrznego (IEQ). Jednak w ostatecznym stanowisku kompromisowym znalazły się również pewne odstępstwa i możliwe luki. Parlament Europejski będzie głosował nad projektem stanowiska podczas posiedzenia plenarnego w dniach 13-16 marca, przypieczętowując stanowisko PE na kolejne negocjacje trójstronne.

Nowy artykuł dotyczący jakości środowiska w pomieszczeniach

ITRE proponuje nowy artykuł 11a – Jakość środowiska wewnętrznego z obowiązkowymi wymogami dotyczącymi odpowiednich standardów IEQ w budynkach w celu utrzymania zdrowego klimatu wewnętrznego. Artykuł wymienia kompleksowe obowiązkowe wskaźniki IEQ, takie jak określenie docelowych limitów zanieczyszczeń w pomieszczeniach, pomiar PM i zawiera mandat dla Komisji do opracowania aktu delegowanego ustanawiającego ramy metodologiczne w zakresie norm IEQ.

Cele w zakresie redukcji emisji i optymalne pod względem kosztów minimalne wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej

W stanowisku zaproponowano bardziej rygorystyczne cele w zakresie redukcji emisji w porównaniu z wnioskiem PE. Wszystkie nowe budynki powinny być zeroemisyjne od 2028 r., natomiast budynki publiczne już od 2026 r. Istniejące budynki mieszkalne powinny osiągnąć klasę E do 2030 r., a klasę D do 2033 r., natomiast budynki niemieszkalne i publiczne musiałyby osiągnąć te same klasy odpowiednio do 2027 i 2030 r., przy czym państwa członkowskie mogą w drodze odstępstwa wyłączyć z zakresu stosowania dyrektywy kilka rodzajów budynków, takich jak budynki historyczne, budynki techniczne lub mieszkania socjalne, lub dostosować cele dla części zasobów budowlanych w zależności od możliwości technicznych lub ekonomicznych.

Państwa członkowskie powinny określić minimalne normy charakterystyki energetycznej optymalne pod względem kosztów, uwzględniając Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (współczynnik globalnego ocieplenia – GWP) w całym cyklu życia. Poziomy optymalne pod względem kosztów mogą być w razie potrzeby korygowane z uwzględnieniem zmian cen energii, materiałów lub kosztów pracy. Wniosek upoważnia Komisję do przyjęcia aktu delegowanego dotyczącego zharmonizowanych ram metodologicznych UE w zakresie obliczania współczynnika GWP w cyklu życia.

Systemy grzewcze oparte na paliwach kopalnych

W stanowisku zakazano stosowania systemów grzewczych opartych na paliwach kopalnych do 2035 r., proponując jednocześnie, aby państwa członkowskie nie zezwalały na stosowanie paliw kopalnych w systemach grzewczych w żadnych nowych budynkach lub budynkach poddawanych ważniejszej lub głębszej renowacji przed datą transpozycji dyrektywy przekształconej. Jednakże systemy hybrydowe i kotły certyfikowane do pracy na paliwach odnawialnych oraz inne systemy techniczne budynków, które nie wykorzystują wyłącznie paliw kopalnych, nie są uznawane za kopalne systemy grzewcze.

„Dzisiejsze głosowanie ITRE zatwierdziło ambitne cele dekarbonizacji naszych budynków. REHVA szczególnie cieszy się z proponowanej poprawki dotyczącej obowiązkowych wymagań IEQ, ponieważ REHVA opowiada się za tym od wielu lat. Mam nadzieję, że poprawki, w tym mandat do aktu delegowanego ustanawiającego ramy metodologiczne na poziomie UE w zakresie oceny IEQ, będą częścią ostatecznej dyrektywy.” – powiedziała Anita Derjanecz, dyrektor zarządzająca REHVA po głosowaniu w ITRE.

Niezbędne szybkie przejście na zeroemisyjne budynki i systemy grzewcze jest wyzwaniem, które wymaga zdecydowanych działań politycznych na poziomie unijnym i krajowym w celu wycofania paliw kopalnych z ogrzewania. Potrzebujemy zharmonizowanych i przejrzystych metodologii oceny charakterystyki energetycznej z wykorzystaniem nieodnawialnej energii pierwotnej, aby faworyzować systemy oparte na energii odnawialnej w stosunku do paliw kopalnych.