Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu o efektywności energetycznej

28 kwietnia 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2023 poz. 697).

Zgodnie z zapisami ustawy świadectwo charakterystyki energetycznej niezbędne jest przy sporządzaniu aktu notarialnego budynku lub części budynku (np. lokalu) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży lub zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa. Okazanie świadectwa charakterystyki energetycznej niezbędne jest także przy zawarciu umowy najmu budynku
lub części budynku. Obowiązek ten nie dotyczy budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej, przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego; mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2 a także gospodarstw rolnych, których obliczeniowa roczna wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP jest nie wyższa niż 50 kWh/(m2∙rok). Nabywca albo najemca nie mogą zrzec
się prawa do otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej, a za jego brak grozi kara grzywny.

Dodatkowo zgodnie z Prawem budowalnym (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wyłączenie z tego obowiązku dotyczy także budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, jeśli powstały do własnych celów mieszkaniowych.

Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej przekazuje świadectwo charakterystyki energetycznej zlecającemu w formie papierowej z numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/) oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej, lub w formie elektronicznej, z numerem nadanym w centralnym rejestrze
charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

W przypadku, gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących zbycia lub najmu należy podać wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową
wielkość emisji CO2, wyznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Najważniejszymi zmianami w rozporządzeniu w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej jest zmniejszenie wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci elektroenergetycznej systemowej z wartości 3,0 do wartości 2,5 oraz zmiana samego wzoru świadectwa charakterystyki energetycznej, np. uzupełnienie wzoru świadectwa o oświadczenie sporządzającego świadectwo. Metodologia obliczania, główne wskaźniki i informacje prezentowane na stronie 1 świadectwa pozostały bez zmian.