Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Od redakcji – numer 5/2023

Szanowni Państwo,
bieżący numer czasopisma, który oddajemy w Państwa ręce powstał m.in. przy współpracy z naukowcami
z Politechniki Śląskiej (PŚ). W nawiązaniu do prezentowanych artykułów chcielibyśmy przybliżyć Czytelnikom działania PŚ w zakresie Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) oraz w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”.
Priorytetowe Obszary Badawcze realizowane są w Politechnice Śląskiej w ramach programu Inicjatywa Doskonałości‒ Uczelnia Badawcza. Pod tym względem PŚ działa w wielu dziedzinach badawczych, m.in.: Inteligentne miasta i mobilność przyszłości (POB4); Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0 (POB5) oraz Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka (POB6).
Działania podejmowane przez Politechnikę Śląską, stanowiące ogniwo pomiędzy nauką a otoczeniem społeczno-gospodarczym, w ramach POB6 mają silne ugruntowanie w definicji zrównoważonego rozwoju. Sektor energetyczny to kluczowy przemysł o dużym wpływie na system społeczno-gospodarczy. Ochrona środowiska oraz kontrola zmian klimatycznych są priorytetami w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Działanie systemu energetycznego jest dominującym czynnikiem wpływającym na globalne zmiany klimatu oraz generowanie zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Działania POB6 obejmują główne podobszary dziedzin badawczych, jak np.: Zmiany klimatu i środowiska oraz redukcja zanieczyszczenia
powietrza; Kształtowanie środowiska wewnętrznego i inteligentne budynki; Odnawialne i alternatywne źródła energii oraz energetyka prosumencka. W niniejszym numerze czasopisma dr hab. Ewa Brągoszewska oraz dr inż. Piotr Ciuman, naukowcy z PŚ, prezentują wyniki swoich badań w tym zakresie.
W ich artykułach poruszona jest problematyka poprawy mikrobiologicznej jakości powietrza w pomieszczeniach oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii i zwiększenia efektywności
energetycznej w procesie dekarbonizacji sektora budowlanego.
Dr inż. Agnieszka Palmowska przedstawia wyniki badań interdyscyplinarnego zespołu naukowców
i studentów z PŚ w ramach projektu „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia
opartego o badania i innowacje”, którego głównym celem jest wdrożenie programu doskonalenia procesu kształcenia w PŚ dostosowanego do realnych potrzeb gospodarki, w tym obejmującego szkolenia
zawodowe i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje absolwentów do realizacji wyzwań na rynku
pracy.
Artykuł przygotowany przez dr inż. Agnieszkę Palmowską, dr hab. inż. arch. Katarzynę Ujmę-Wąsowicz oraz dr hab. inż. Ryszarda Walentyńskiego dotyczy problematyki wdrażania technologii BIM na przykładzie koncepcji przebudowy hali przemysłowej na nowy typ nowoczesnej produkcji, zwanej
Przemysłem 4.0. Jest to jeden z ich projektów zrealizowany w formie PBL o tematyce wypływającej z aktualnych potrzeb nowoczesnej gospodarki. Zastosowano technologię BIM, która wymaga szczególnej współpracy między branżami projektowymi. To „być albo nie być” jednostek projektowych i wykonawczych w bliskiej perspektywie stosowania metodyki BIM w Polsce w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w budownictwie. Zakłada się, że do 2025 roku poziom wdrożenia BIM na rynku polskim ma być porównywalny do rynku brytyjskiego.
Oprócz badań prezentowanych przez naukowców z PŚ, do tematyki transformacji energetycznej ciepłownictwa nawiązuje trzecia część artykułu dr inż. Mariana Rubika z Politechniki
Warszawskiej na temat technologii pomp ciepła. Z kolei o ogrzewaniu podłogowym w formie podłogi pływającej napisał autor Rafał Pitry, rzeczoznawca budowlany.
Mamy nadzieję, że wszystkie tematy przedstawione w majowym numerze czasopisma spotkają się z Państwa zainteresowaniem.
W imieniu Redakcji życzę Państwu ciekawej i inspirującej lektury,
Agnieszka Palmowska