Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Zapraszamy do numeru 01/2023

Szanowni Państwo,
w Nowym Roku 2023 r. prosimy o przyjęcie od Redakcji czasopisma życzeń wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym, inspirujących spotkań, innowacyjnych pomysłów, a także ciekawych i twórczych projektów. Mamy nadzieję, że również w naszym czasopiśmie „COW” znajdą Państwo interesujące tematy i merytoryczne wsparcie w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

W pierwszym tegorocznym numerze „COW” chcielibyśmy zwrócić uwagę Państwa na nową propozycję
metodyki projektowania systemów wentylacji opublikowaną przez REHVA – Federację Europejskich Stowarzyszeń Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji. W organizacji tej, zrzeszającej europejskie, krajowe stowarzyszenia działające m.in. w zakresie wentylacji i klimatyzacji, przygotowano nową metodykę wyznaczania strumienia objętości powietrza wentylacyjnego zabezpieczającego pomieszczenia przed
rozprzestrzenianiem się wirusów podczas pandemii. Ideą tej metodyki jest takie projektowanie systemu wentylacji, aby podczas pandemii, mógł on dostarczać zwiększone ilości powietrza do pomieszczeń w celu skuteczniejszej ochrony użytkowników. Z uwagi na wagę dokumenty i chęć zaznajomienia inżynierów z nową ideą projektową, cała propozycja REHVA, wraz z przykładem obliczeniowym, została przetłumaczona na język polski i opublikowana w niniejszym numerze czasopisma.

Zapraszamy Państwa również do lektury wywiadu z lekarzem Piotrem Daszkiewiczem na temat spostrzeżeń i wniosków z organizacji pracy w jednostkach ochrony zdrowia w okresie pandemii; informacje podane w wywiadzie mogą przybliżyć inżynierom główne problemy występujące w tym okresie.

W kolejnym artykule prof. Andrzej Gołdasz, prof. Karol Sztekler, dr Artur Szajding, mgr Augustyn Wójcik oraz mgr Lesław Wereszczyński przedstawili koncepcję nowej metody odzyskiwania ciepła z procesu sprężania powietrza; podstawą tej koncepcji jest odwrócony obieg Braytona. Wyniki numerycznej analizy rozwiązania porównano z wynikami badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych; w porównaniu tym potwierdzono potencjał tkwiący w nowej metodzie, a także wskazano na jej ograniczenia wymagające dalszych prac.

Dr Małgorzata Niestępska dokonała w swym artykule przeglądu możliwości wykorzystania ciepła odpadowego z przemysłu na potrzeby systemu ciepłowniczego na przykładzie współpracy konkretnych obiektów. W przeglądzie tym wykazano wiele zalet wynikających z nowego podejścia do problemu oraz podkreślono konieczność zmiany sposobu myślenia i wyjścia poza sztywne ramy dotychczasowych
zasad i doświadczeń, a także otwarcia na szerszą współpracę i konieczność dopasowania systemów ciepłowniczych do nowych źródeł zasilania.

Prof. Mirosław Szyłak-Szydłowski w swym artykule podzielił się informacjami dotyczącymi zapachów (odorów) występujących w obiektach ochrony zdrowia. Badań tego problemu jest bardzo niewiele, natomiast dostępne wyniki wskazują na to, że zapachy są w mniejszym lub większym stopniu odczuwalne, jednak są one dopuszczalne przez personel medyczny.

W numerze 1/2023 przedstawiamy Państwu również koncepcje kolejnych projektów, które uzyskały dofinansowanie na realizację w programie „Ciepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”. Są to inspirujące rozwiązania i należy mieć nadzieję, że zostaną w pełni wdrożone, a zamierzona skalowalność tych rozwiązań zostanie zachowana.


Życzymy Państwu ciekawej lektury.
Redaktor Naczelna
Anna Bogdan