Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Zapraszamy do lektury numeru 9/2022

Szanowni Państwo,


numer, który oddajemy w Państwa ręce, otwiera wywiad z doktorem Marianem Rubikiem, który od wielu lat oddaje swoje pełne zaangażowanie i serce naszemu czasopismu. Chciałabym bardzo podziękować panu doktorowi za opiekę nad czasopismem, dzięki której możemy cieszyć się bardzo wysoką jakością, również językową, publikowanych artykułów.
W pierwszym artykule dr inż. Piotr Narowski przedstawił wyniki swych prac związanych z wyznaczeniem nowych, typowych lat meteorologicznych dla Polski obliczonych na podstawie dostępnych danych meteorologicznych z wielu stacji synoptycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGiW) oraz modeli powtórnej analizy wstecznej bazy danych ERA5 systemu Copernicus obejmujących lata 2001-2020. Ostatnia analiza tego rodzaju została przeprowadzona w 2004 r. a wszyscy widzimy jak bardzo zmienił się od tego czasu klimat nie tylko w naszym kraju. Mamy nadzieję, że dzięki nowemu zestawowi danych będzie możliwość lepszego dopasowania urządzeń do rzeczywistego zapotrzebowania na
energię budynków i innych odbiorców.
Kolejny artykuł, który przygotował mgr Leszek Konopka, stanowi drugą część materiału przedstawionego w numerze wakacyjnym, dotyczącego porównania systemów trigeneracyjnych z konwencjonalnymi systemami zasilania w energię elektryczną, ciepło i chłód obiektów szpitalnych. Podstawą rozwiązania opisywanego przez Autora jest gazowy zespół kogeneracyjny, w którym odprowadzane ciepło
zostało wykorzystane w okresie letnim do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji za pomocą chłodziarki bromolitowej.
W artykule mgr Rafała Brzeskiego i dr Anny Kowalczyk dokonano analizy techniczno-ekonomicznej kompleksowej termomodernizacji budynku zabytkowego wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Termomodernizacja przyczyniła się do ograniczenia zużycia energii końcowej o ponad połowę w stosunku do stanu przed termomodernizacją, a jednocześnie budynek spełnił wymagania stawiane w Warunkach Technicznych z 2021 r.
Mgr Aleksandra Chrzanowska i dr Anna Kowalczyk w następnym artykule analizują wpływ metody obliczania strat ciepła do przestrzeni nieogrzewanych (piwnicy i poddasza) budynku na jego obciążenie cieplne i zużycie energii użytkowej. Analiza została przeprowadzona zgodnie z metodami przedstawionymi w normie PN–EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego” jednak w warunkach różnych sposobów ocieplenia budynku.
W artykule mgr Patrycji Wiercińskiej i prof. Roberta Cichowicza przedstawiono informacje dotyczące wentylacji budynków w kontekście oceny istniejących, wybranych metod pomiaru i analizy jakości powietrza zewnętrznego. Wybór zastosowanej metody badawczej wpływa na wiarygodność informacji o powietrzu zewnętrznym, którym oddychamy każdego dnia.
Natomiast pan Michał Cholewa omawia budowę systemu kogeneracji w Szlachęcinie, w którym zastosowano instalację do odzyskiwania ciepła ze ścieków.
Numer zamykamy bardzo smutną informacją – odszedł od nas Pan Prof. Gerard Besler – wybitny Nauczyciel wielu pokoleń studentów, specjalista w zakresie klimatyzacji, inżynierii cieplnej i ogrzewnictwa oraz przyjaciel naszego czasopisma. Requiescet in pace!