Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Komunikat Izby Wydawców Prasy w sprawie postulatów wydawców i środowisk naukowych dotyczących zasad punktacji czasopism naukowych i branżowych

Z inicjatywy Izby Wydawców Prasy oraz szeregu środowisk naukowych, wydawców, dziennikarzy, branżystów, został wystosowany do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka list w sprawie zasad punktacji czasopism naukowych i branżowych. Obecny system punktacji nie zachęca polskich naukowców do publikowania artykułów w krajowych czasopismach branżowych o charakterze naukowym i fachowym (w tym technicznych, prawniczych, medycznych, społecznych, socjologicznych itp.). List zawiera konkretne propozycje rozwiązań mających przywrócić prasie fachowej należną jej rolę w zakresie synergii nauki i gospodarki, która jest realizowana m.in. poprzez propagowanie wyników badań naukowych i rozwijanie polskiej myśli naukowo-technicznej.

Znaczenie prasy branżowej dla krajowej praktyki zawodowej w licznych branżach i tym samym dla gospodarki, jest ogromne. Zapewniana przez fachowe czasopisma relacja praktyków zawodowych z naukowcami, ma też ogromne znaczenie dla rozwoju nauki polskiej. Niezbędne jest więc uwzględnienie prasy fachowej w systemie punktacji czasopism i wprowadzenie stabilnych zasad ewaluacji. Zrozumienie wagi postulatów podnoszonych przez IWP spowodowało, że list Izby zyskał szerokie poparcie środowisk naukowych, stowarzyszeń technicznych, przedstawicieli wyższych uczelni, instytucji i organizacji. Izba Wydawców Prasy i inni sygnatariusze listu wskazują na pilną potrzebę poprawy sytuacji sektora prasy fachowej, co może pozytywnie wpłynąć na poprawę współpracy redakcji i wydawców z przedstawicielami nauki oraz efektywne wdrożenia osiągnięć nauki w polskiej gospodarce. Popierające list liczne organizacje branżowe, środowiska akademickie oraz wydawcy, z nadzieją oczekują na działania władz i rychłe wprowadzenie takich zmian w obowiązujących zasadach punktacji, które odzwierciedlą ich oczekiwania i umożliwią polskim ekspertom przekazywanie fachowej wiedzy na łamach krajowych czasopism naukowych i branżowych. W załączeniu list IWP do MNiSW wraz z listą sygnatariuszy.