Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Od redakcji – numer 6/2024

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do lektury czerwcowego numer COW.

Tematem pierwszego arykułu mgr inż. Nikona Gawryluka, prof. Adama Wiśniewskiego oraz prof. AGH Tomasza Śliwy są problemy rozproszonego ciepłownictwa i sieci piątej generacji. Przedstawiono w nim naukowe i praktyczne dowody na potrzebę rozwoju tej technologii w kraju i Europie. Ze względu na niewielką liczbę publikacji na ten temat w Europie i jeszcze mniejszą w Polsce, konieczne jest zwiększanie świadomości środowisk naukowych, branżowych oraz decydentów w tej dziedzinie. Dalszy rozwój Polski w kierunku gospodarki zeroemisyjnej wymaga systemowego podejścia w celu ograniczania emisji zanieczyszczeń i wykorzystania ciepła odpadowego w miastach i budynkach.

Dr inż. Jarosław Kaczor oraz mgr inż. Bartłomiej Polniak przedstawiają 2 część z cyklu artykułów, w których analizują możliwości zastąpienia w budynku użyteczności publicznej kotłów olejowych pompami ciepła. Tematem tego artykułu jest analiza problemów związanych z zastąpieniem istniejącego
źródła ciepła układem powietrznych pomp ciepła.

W kolejnym artykule mgr inż. Karol Pierzchała oraz dr hab. inż. Leszek Pająk opisali zagadnienie emisji zanieczyszczeń z wybranych ciepłowni węglowych zasilających sieci ciepłownicze, dzięki zastąpieniu lub uzupełnieniu mocy źródła węglowego pompami ciepła, wykorzystującymi jako dolne źródło ciepła wody geotermalne. Analizowano rozwiązania, z układem sprężarkowych i absorpcyjnych pomp ciepła, przy czym w rozwiązaniach tych istniejące kotły węglowe stanowiły szczytowe źródła ciepła.

W dziale „Z praktyki” firma Energa Obrót przedstawiła możliwości dofinansowania zakupu, montażu i modernizacji instalacji fotowoltaicznych w budynkach wielorodzinnych.

W bieżącym numerze COW mgr inż. Andrzej Falkowski, przewodniczący Zespołu Prawno-Regulaminowego Podlaskiej OIIB oraz członek Głównej Komisji Legislacyjnej PZITS, przedstawił wnioski z rozmów organizacji branżowych w sprawie narad koordynacyjnych. Jak informowaliśmy w marcowym wydaniu naszego miesięcznika ‒ od lutego 2024 r. z inicjatywy PZITS odbywały się dyskusje przedstawicieli organizacji reprezentujących projektantów, geodetów i gestorów sieci, poświęcone koordynacji prac związanych z uzbrojenia terenu. Brali w nich czynny udział praktycy ‒ również członkowie innych organizacji i firm, takich jak: SEP, SGP, SITK, IGCP, Tauron Dystrybucja, ENEA Ciepło, Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, Fortum, Veolia, a także projektanci z Podlaskiej OIIB. W toku wielogodzinnych rozmów uczestnicy mieli okazję nie tylko przedstawić własny punkt widzenia, ale też poznać doświadczenia innych stron uczestniczących w naradach koordynacyjnych. W efekcie Zespół w dniu 23 maja br. zebrał się na ostatnim spotkaniu roboczym, by podsumować dotychczasowe ustalenia oraz określić sposób przygotowania i przekazania odpowiednim władzom zebranych materiału.

W dziale „Z życia wyższych uczelni” dr inż. Krzysztof Boryczko ‒ Prodziekan ds. Kształcenia na kierunków Inżynieria Środowiska, Energetyka oraz Geodezja i Planowanie Przestrzenne zaprezentował historię i stan obecny Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

Następny, wakacyjny numer naszego czasopisma, będzie podwójny i ukaże się w sierpniu.
Życzymy miłych wakacji
Redaktor Naczelna
Anna Bogdan