Journal of the Polish Association of Sanitary Engineers and Technicians

Directives for the Authors

Language of the article

The article must be accompanied by a brief summary in Polish and English. Keywords and biographical note of the authors (first name, last name, academic titles, affiliation, e-mail address, postal address for correspondence and telephone to the editor).

Submission of the Articles

Articles can be sent via the Internet: redakcja.cow@cieplowent.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl or via postal mail at the following address:

Contact person: kom. 605 032 330 Barbara Rubik –  Deputy Editor 

Redakcja Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 00-430 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 p. 216, Poland

The article should be divided into numbered subtitles, e.g. preface, introduction, experimental part (methods of testing, results and analysis), summary and conclusions. Literature, to which the author refers to in the text, should be compiled at the end of the article in the following order: name (s), initials of the author (s), title of article, journal title, volume, number, year of publication, page number. Sekcje powinny być numerowane (z wyłączeniem streszczenia) z zachowaniem nadrzędności ważniejszych informacji. Sugerowany układ artykułu:

1. The title . Należy podać w dwóch tożsamych wersjach językowych (polska i angielska). is equivalent to the content of the article, Summary – does it reflect the content of the article, Maksymalna długość – 20 słów.

2. Nazwiska i imiona Autorów oraz afiliacje – wraz ze wskazaniem nazwisk Autorów należy podać obecne miejsce zatrudnienia ze wskazaniem adresu e-mail Autora korespondencyjnego.

3. Streszczenie. Należy przygotować w tożsamych dwóch wersjach językowych (polska i angielska). Streszczenie należy podzielić na następujące paragrafy (z zachowaniem nazwy danego paragrafu):

  • Wprowadzenie/ Introduction:
  • Cel/Aim:
  • Metody/Methods:
  • Wnioski i odniesienie do zastosowań praktycznych/ Conclusions and relevance to practice:

4. Słowa kluczowe. Należy podać maksymalnie 6 słów kluczowych w dwóch tożsamych wersjach językowych (polska i angielska). Należy pamiętać, że słowa kluczowe wykorzystywane są w indeksowaniu artykułów w wyszukiwarkach i bazach.

5. Wstęp. Należy wskazać uzasadnienie podjęcia tematu z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy.

6. Cel. Należy jednoznacznie zdefiniować cel prezentowanego materiału a także prowadzonych badań.

7. Metody. Należy przedstawić wyczerpujące informacje umożliwiające ponowne przeprowadzenie badań. Zastosowanie metody opisywanej szczegółowo w innej publikacji wymaga przywołania w bibliografii.

8. Wyniki. Wyniki powinny być przedstawione w sposób jednoznaczny i ułatwiający ich odbiór.

9. Dyskusja/Wnioski . Należy przedstawić znaczenie wniosków wysuniętych z przeprowadzonych badań a także ich odniesienie do istniejącego stanu wiedzy.

10. Podsumowanie. Należy wskazać możliwość wykorzystania uzyskanych wniosków w szerszym zakresie, możliwość ich praktycznego zastosowania albo dalszego rozwijania.

11. Źródła finansowania. Należy podać niezbędne informacje umożliwiające zidentyfikowanie źródeł finansowania badań, jeżeli takowe występowały.

12. Bibliografia. Należy wskazać dane bibliograficzne wszystkich informacji przywołanych w manuskrypcie.

Wymagania edycyjne

Prosimy o zdjęcia Autorów.

1. The volume of the article should not exceed 12 typewritten pages. maszynopisu.

2. Podpisy pod rysunkami i tabelami powinny być w dwóch tożsamych wersjach językowych.

3. Tabele powinny być w umieszczane w formie tekstu. Tabele mogą być umieszczane w treści artykułu lub też na osobnej stronie na końcu artykuły. Numeracja tabeli powinna być zgodna z ich przywołaniem w tekście. Należy zwrócić uwagę, aby informacje przedstawiane w tabeli nie były przepisywane w tekście artykułu

4. Rysunki należy przygotowywać w wysokiej jakości i przesyłać w osobnych plikach w formatach eps lub jpg/tiff, (minimum 300 dpi). Rysunków nie należy przygotowywać w formatach: GIF, BMP, PICT, WPG.

5. Przywołanie pozycji literaturowej w tekście powinno być w nawiasie kwadratowym z liczbą wskazująca nr pozycji w bibliografii.

6. Pozycje w bibliografii nie powinny być wstawiane w tabele. Kolejność pozycji w bibliografii (literaturze) alfabetyczna. Wykaz bibliografii (w nawiasach kwadratowych, na końcu artykułu – oraz powołania w tekście) wykorzystywanej w artykule powinien być utworzony alfabetycznie w stylu Chicago.

Sformalizowany zapis bibliograficzny:

autor #1 nazwisko #1 imię, autor#2 imię #2 nazwisko . rok . „tytuł” . czasopismo tom (zeszyt) : strony.

Należy zwrócić uwagę na oddzielenie partii danych kropkami, natomiast cudzysłowu używamy przy oznaczeniu tytułu artykułu. Zastosowanie tej techniki zdecydowanie polepszy czytelność wpisu. Numer zeszytu wpisujemy w nawiasie. Uwaga! Znaku dwukropka używamy przed wstawieniem numeru stron, na których został zamieszczony artykuł w danym czasopiśmie. Wyjątek – jeśli imię autora nie można napisać w pełnej wersji, prosimy wpisać inicjał imienia.  Przykład (Źródło: PBN):

Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37-41.

Sugerujemy korzystanie ze wzoru formatowania artykułu wskazanego przez Redakcję.

Egzemplarz autorski

Autorzy otrzymują po 1 egzemplarzu wydania.

Last issue