Autor: dr hab. inż Paweł Obstawski

Liczba artykułów: 15
Wydajność hybrydowego systemu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w warunkach eksploatacyjnych Nr 2/2006 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Procedura testowania pionowego wymiennika gruntowego w warunkach eksploata- cyjnych Nr 4/2006 Str. 18
» Zobacz streszczenie
Badania eksploatacyjne pionowego wymiennika gruntowego Nr 7-8/2006 Str. 37
» Zobacz streszczenie
Wydajność słonecznych systemów grzewczych w domach jednorodzinnych w świetle Nr 1/2008 Str. 15
Wydajność słonecznych systemów ogrzewczych wielkoskalowych w świetle badań eksploatacyjnych Nr 3/2008 Str. 21
» Zobacz streszczenie
Analiza częstotliwościowa zmienności natężenia promieniowania słonecznego jako determi-nanta stanów termicznych w kolektorach słonecznych Nr 12/08 Str. 20
» Zobacz streszczenie
Wpływ wydatku pompy cyrkulacyjnej jako determinant rozkładu temperatury na płaszczyźnie absorbera Nr 7-8/2011 Str. 293
» Zobacz streszczenie
Wpływ wydajności pompy cyrkulacyjnej na sprawność segmentu słonecznego Nr 11/2011 Str. 470
» Zobacz streszczenie
Wpływ parametrów pracy na właściwości dynamiczne wymiennika ciepła w układzie przeciwprądowym. Nr 5/2012 Str. 188
» Zobacz streszczenie
Wpływ wydajności pompy cyrkulacyjnej na charakterystykę sprawności kolektora słoneczne-go typu heat pipe Nr 7/46/2015 Str. 256
» Zobacz streszczenie
Analiza dynamicznych właściwości procesu wymiany ciepła w skraplaczu pompy ciepła Nr 2/47/2016 Str. 61
» Zobacz streszczenie
Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 2. Modele oparte na pomiarze temperatury powietrza Nr 2/48/2017 Str. 59
» Zobacz streszczenie
Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 3. Nr 3/48/2017 Str. 101
» Zobacz streszczenie
Porównawcza analiza eksploatacji płaskich i próżniowych kolektorów słonecznych Nr 10/49/2018 Str. 390
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie oprogramowania LBX do monitoringu i sterowania rozproszonymi systemami grzewczymi i chłodniczymi Nr 12/49/2018 Str. 494
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.