Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Quo vadis – polskie ciepłownictwo/ogrzewnictwo? Część II (str. 3 nr. 10/52/21)
dr inż. Marian Rubik
  

DOI: 10.15199/9.2021.10. 1

 

Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, neutralność klimatyczna, budynki ZCRB, elektryfikacja ciepłownictwa/ogrzewnictwa, gospodarka obiegu zamkniętego, paliwo RDF (Refuse Derived Fuel), inteligentna sieć, węzeł ciepłowniczy, modułowy reaktor jądrowy, paliwo TRISO, taksonomia

 Streszczenie

W artykule, o nieco przewrotnym tytule, opisano wyzwania stojące przed polskimi systemami ciepłowniczymi spowodowane koniecznością ich transformacji i modernizacji po to, aby osiągnąć główny i wyjątkowo ambitny cel unijnej polityki klimatycznej, tj. neutralność klimatyczną do r. 2050. Jest to również główne i wymuszone, lecz ogromnie kosztowne, zadanie stojące przed polskim ciepłownictwem/ogrzewnictwem. Przedsięwzięcie to jest wyjątkowo trudne ze względu na to, że podstawowym paliwem w polskich systemach ciepłowniczych jest węgiel kamienny, a ponadto systemy te są największe w UE. Plany transformacji systemów energetycznych sformułowane są w globalnych, regionalnych (UE) oraz krajowych projektach, przy czym wspólnym mianownikiem tych projektów jest minimalizacja zużycia paliw kopalnych i zastąpienie ich ciepłem oraz energią z zasobów OZE, poprawa efektywności wytwarzania, przesyłania i wykorzystania ciepła oraz energii, a także integracja systemów energetycznych, cieplnych i chłodniczych, w system multienergetyczny. To ostatnie przedsięwzięcie wymusza konieczność elektryfikacji gospodarki, a w tym także ciepłownictwa/ogrzewnictwa. Elektryfikacja ciepłownictwa/ogrzewnictwa związana jest z kolei koniecznością większego rozpowszechnienia w tej dziedzinie technologii pomp ciepła, które pozwalają na wyjątkowo efektywne i racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej. Jednak, ze względu na to, że podaż energii pochodzącej ze źródeł wykorzystujących OZE jest nieprzewidywalna i niekoherentna w stosunku do potrzeb, a ponadto roczny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej stosunkowo niewielki: elektrownie wiatrowe ‒ 22%, a fotowoltaiczne ‒ 10%, to źródła te muszą być wspomagane przez urządzenia konwencjonalne (reaktory jądrowe, urządzenia do termicznej utylizacji odpadów komunalnych, kotły opalane lokalną biomasę, biogazem itd.). Ponadto w systemach tych powinny być stosowane zasobniki ciepła i energii, a ich racjonalna eksploatacja wymaga wprowadzenia specjalnych rozwiązań umożliwiających inteligentne zarządzanie podażą energii oraz popytem na nią. Zagadnienia te są tematem artykułu, przy czym w ich analizie uwzględniono specyficzne uwarunkowania krajowe.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.