Dostosowanie kotłów rusztowych do standardów emisyjnych tlenków azotu a jakość popiołu lotnego (str. 3 nr. 6/51/20)
dr inż. Izabella Maj
mgr inż. Przemysław Garbacz
  

DOI: 10.15199/9.2010.6.1

Słowa kluczowe: kocioł rusztowy, popiół lotny, emisja NOx, SNCR, SCR

Streszczenie

Ciepłownicze kotły rusztowe muszą zostać dostosowane do wymagań emisyjnych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska DU. 2018 poz. 680 z dnia 1 marca 2018 r. Istniejące średnie obiekty ciepłownicze (MCP) zostaną objęte od 01.01.2025 r. nowymi limitami emisji tlenków azotu. Osiągnięcie podanych w ustawie emisji jest uwarunkowane zastosowaniem metod wtórnych redukcji NOx, dlatego pojawia się coraz więcej metod odazotowania dedykowanych kotłom rusztowym. Jest to jednak wciąż temat stosunkowo nowy, a nieprawidłowo działająca instalacja deNOx jest powodem problemów eksploatacyjnych, m.in. wzrost zawartości NH3 w spalinach oraz popiele. Zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym popiół lotny może być użytecznym materiałem odpadowym z procesu spalania i znaleźć zastosowanie w branży budowlanej, musi jednak spełnić szereg wymagań. Jednym z nich jest zawartość amoniaku przypadająca na kilogram popiołu. Dla kotła rusztowego WR-25 pracującego w jednej w polskich ciepłowni zestawiono bilans związków amonowych w procesie odazotowania spalin metodą SCR aby określić wpływ instalacji deNOx na stężenie amoniaku w produktach spalania (spalinach i popiele lotnym).

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.