Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja wkracza w 50-lecie ! (str. 2 nr. 1/50/2019)
  

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja wkracza w 50-lecie !

 

Drodzy Czytelnicy i Autorzy!

            W październiku 1969 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”, jako organ Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Wydawcą czasopisma było i jest nadal Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o. Są to informacje istotne w aspekcie historycznym, gdyż w bieżącym roku obchodzimy rocznicę trzech wydarzeń: 100-lecia PZITS, 70-lecia Wydawnictwa SIGMA-NOT i 50-lecia naszego czasopisma.

            Ukazanie się COW było owocem wieloletnich starań Sekcji Głównej Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji PZITS, a szczególnie jej przewodniczącego dr. inż. Janusza

Rosady, prezesa PZITS dr. inż. Henryka Janczewskiego oraz dr. WCT-NOT mgr. inż. Wacława Czarnowskiego. Dużą pomoc w organizacji czasopisma okazał ówczesny szef Państwowej Inspekcji Paliwowo-Energetycznej, mgr inż. Jerzy Wójcicki, gdyż bez Jego pomocy nie można byłoby uzyskać przydziału papieru, który w ówczesnych czasach był towarem reglamentowanym. Pomoc w tej kwestii okazali również kierownicy resortów: Gospodarki Komunalnej oraz Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Kolegium redakcyjne czasopisma stanowili: prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski – redaktor naczelny, sekretarz redakcji – Zofia Klimaszewska oraz redaktorzy działowi: inż. Leszek Buczkowski, prof. Maksymilian Malicki i mgr inż. Janusz Rosada.

Aby ocenić ewolucję czasopisma zarówno pod względem edytorskim, jak i merytorycznym wystarczy porównać dwa numery: pierwszy z 1969 i numer bieżący 1/2019.

Numer 1/69 liczył 32 strony, przy czym objętości tej nie można było przekraczać ze względu na przydział papieru, a egzekwowaniem tego zajmował się Urząd Kontroli Prasy i Widowisk. Jednym z ciekawszych artykułów opublikowanych w tym numerze był artykuł opracowany przez mgr. inż. Jerzego Wójcickiego pt. Kierunki rozwoju ciepłownictwa. Artykuł kończy się wnioskiem, który ma charakter ponadczasowy i jest nadal aktualny „ Analizy techniczno- ekonomiczne celowości wprowadzenia ciepłownictwa na zasadzie gospodarki skojarzonej, wykonane dla kilku rejonów Polski, wykazały wysoką opłacalność tej formy gospodarki cieplnej”. Obecnie głównym elementem tych analiz byłyby problemy ekologiczne. W tym numerze znajdowały się również rubryki stałe, jak np. Nowe książki (recenzja książek: Technika chłodnicza w klimatyzacji – L. Kołodziejczyk, M. Rubik oraz Jednostki miar w inżynierii sanitarnej ‒ M. Rubik), Pomoce do projektowania i Z prasy zagranicznej.

            Pracami Kolegium Redakcyjnego kierował aż do chwili śmierci (23.12. 2015 r.), a więc przez 46 lat, prof. Witold Wasilewski, którego osobowość wywarła wielki wpływ na charakter czasopisma i pracę redakcji. W okresie tym COW działało na zasadzie wolnej trybuny, a redakcja nie zamawiała artykułów na określony temat. Dlatego zakres tematyczny czasopisma jest bardzo szeroki, a poziom artykułów zróżnicowany, od ściśle naukowych do bardziej popularnych, opisowych i informacyjnych. Taka tematyczna i merytoryczna rozmaitość czasopisma sprawia, że każdy Czytelnik znalazł w nim coś interesującego.

            W okresie minionych lat na łamach naszego czasopisma znalazły się artykuły Autorów, którzy rozpoczynali swą karierę, a dzisiaj są uznanymi autorytetami naukowymi.

W ostatnich latach przeżywaliśmy, razem z całym krajem, wielkie przemiany społeczno-gospodarcze związane z przekształceniami własnościowymi, wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej, a także ogromnym rozwojem technik informacyjnych, a głównie komunikacji elektronicznej. Przemiany te znalazły odbicie w naszym czasopiśmie i to zarówno pod względem merytorycznym, jak i graficzno-edytorskim. Zmieniła się forma graficzna czasopisma: z siermiężnej, jednobarwnej i drukowanej na szarym o kiepskiej jakości papierze na wielobarwną, z licznymi ilustracjami, i co jest znamieniem czasu, reklamami ‒ informacjami firm działających w dziedzinie ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji.

            Od kilkunastu lat żyjemy w XXI wieku i znaleźliśmy się w okresie rewolucji informatycznej, co znalazło odbicie w systemach ogrzewnictwa i klimatyzacji. Jest to wynik niebywałego rozwoju elektroniki, co zaowocowało powstaniem inteligentnych (samouczących się) urządzeń, sieci i budynków. Obecnie w nazewnictwie pojawia się często określenie smart (smart home, smart drid, smartfon, smart city itd.). Ponadto konieczność ochrony środowiska i związane z tym ograniczenie zużycia paliw pierwotnych wymusza poprawę efektywności energetycznej wszelkiego rodzaju urządzeń, instalacji i budynków. Zgodnie z art. 9 Dyrektywy EPBD wszystkie nowe budynki do dnia 31 grudnia 2020 r. mają być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii pierwotnej, a po dniu 31 grudnia 2018 r. budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były o niemal zerowym zużyciu energii. Spełnienie tych wymagań nie będzie możliwe bez zwiększenia stopnia wykorzystania energii z zasobów odnawialnych, co wymaga rozwoju fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp. Wszystkie te zagadnienia znajdują się w prawie każdym numerze COW.

Artykuły naukowe publikowane w naszym czasopiśmie są rejestrowane w bazie danych CrossRef. Każdy artykuł ma numer identyfikacyjny DOI (Digital Object Identifier).

 

Posiadanie DOI przez polskie czasopismo naukowe jest ważne z dwóch powodów. Wykorzystuje się narzędzie, które jest stosowane przez wszystkie uznane i prestiżowe wydawnictwa naukowe. Ponadto DOI jest wykorzystywane przez różne oprogramowania wspomagające proces pisania publikacji naukowych (np. przez menedżer bibliografii). Metadane dla książki można znaleźć po wpisaniu ISBN-u – wówczas nie ma konieczności podawania wszystkich informacji. Takie wyszukiwanie konkretnego Artykuł najprościej (i najpewniej – bez pomyłek) można wyszukać wpisująć identyfikator DOI.

 

            Czasopismo „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” jest obecne w kilku bazach czasopism technicznych, takich jak: Baz Tech, Index Copernicus oraz Pol-index. Obecnie podjęliśmy działania, których celem jest, aby nasze czasopismo znalazło się w największej bazie czasopism recenzowanych Scopus prowadzonej przez Wydawnictwo Elsevier.

COW jest również aktywne w mediach społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter i Linkedin, a więc jest ono dobrze rozpoznawalne na rynku wydawniczym.

Oceniając z perspektywy minionych prawie 50 lat działalność czasopisma można stwierdzić, że jej wyniki spełniły zadania postawione przez jego twórców, co jest zasługą zarówno Kolegium Redakcyjnego, którym kieruje od 1 lutego 2016 r. Redaktor Naczelny ‒ prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, Rady Naukowej (złożonej z 16 naukowców krajowych i zagranicznych) oraz 28 Recenzentów z kraju i zagranicy.

Podstawową wersją czasopisma jest wersja papierowa, natomiast na stronie internetowej www.cieplowent.pl są dostępne, w wersjach językowych polskiej i angielskiej, tytuły i streszczenia wszystkich artykułów od 2000 roku. Pełna wersja tych artykułów znajduje się w portalu informacji technicznej na stronie www.sigma-not.pl.

            Poziom merytoryczny i edytorski naszego czasopisma został wysoko oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyznało Autorom artykułów naukowych opublikowanych w COW 10 punktów.

            W imieniu Kolegium Redakcyjnego mogę zapewnić, że jego działania będą zmierzały do tego, aby utrzymać dotychczasowy, wysoki poziom merytoryczny czasopisma i aby spełniła się znana maksyma, odnosząca się nie tylko do wina, im starsze czasopismo tym lepsze, bo mądrzejsze ‒ mądrością swych Autorów.

 

 Krzysztof Wojdyga

 Redaktor Naczelny

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.