Optymalizacja konstrukcji palnika retortowego w aspekcie obniżenia emisji substancji szkodliwych (str. 519 nr. 12/49/2018)
mgr inż. Bartosz Ciupek
dr inż. Rafał Urbaniak
  


ARTYKUŁ PO ANGIELSKU

DOI: 10.15199/9.2018.12.8

Słowa kluczowe: kotły grzewcze, palnik retortowy, emisja, substancje szkodliwe

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę możliwości optymalizacji konstrukcji palnika retortowego w aspekcie zmniejszenia emisji substancji szkodliwych. Wybrany obiekt badań charakteryzował się znacznie wyższym poziomem emisji substancji szkodliwych niż dopuszczają stosowne normy. Obiektem badań był palnik retortowy pierwszej generacji z powietrzną koronką stałą. Głównym zadaniem tych elementów są: ukształtowanie złoża spalanego paliwa oraz doprowadzenie powietrza wtórnego do procesu spalania. Spotykane na rynku konstrukcje różnią się modelem geometrycznym układu dostarczania powietrza wtórnego do paleniska. Badany palnik retortowy zainstalowany w kotle grzewczym, stanowi punkt odniesienia do pomiaru stężenia emitowanych substancji szkodliwych. Praca palnika była sterowana za pomocą mikroprocesorowego regulatora temperatury. Celem badań było sprawdzenie czy zmiana ukształtowania oraz kąta wypływu powietrza wtórnego w palniku spowoduje ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Do osiągnięcia założonych celów posłużono się specjalnie wykonanymi nakładkami kierowniczymi mającymi za zadanie utworzenie optymalnego kąta wypływu powietrza tworzącego w palenisku cofniętą strugę spalin. W artykule opisano metodologię badań oraz wykonano analizy otrzymanych wyników. Efektem przeprowadzonych badań jest wyznaczenie zakresu kąta wypływu powietrza w palenisku tworzącego cofniętą strugę spalin. Uzyskanie takiego rozkładu spalin pozwoliło na znaczące obniżenie emisji do otoczenia substancji szkodliwych.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.