Wyznaczanie strumienia powietrza przepływającego przez okno (str. 233 nr. 6/49/2018)
dr inż. Andrzej Gajewski
dr inż. Katarzyna Gładyszewska Fiedoruk
dr inż. Tomasz Janusz Teleszewski
  

DOI: 10.15199/9.2018.6.4

Słowa kluczowe: strumień powietrza, przepływ przez okno, anemometr stałotemperaturowy

Streszczenie

Straty ciepła przez nieszczelne okna wynoszą od 15% do 25%, lecz dalsze docieplanie okien jest niemożliwe, mniejszy współczynnik przenikania ciepła powoduje wzrost udziału infiltracji powietrza w stratach ciepła. Aby więc zmniejszyć straty ciepła należy zlokalizować źródła nieszczelności. Celem badań jest określenie strumienia masy powietrza przepływającego przez okno o U=0,8 W/(m2·K) i bardzo dokładnym montażu. Temperatura, wilgotność i ciśnienie powietrza są niezbędne do wyznaczenia jego gęstości. Okno jest podzielone na 13 pionowych linii odległych o 250 mm. Na każdej znajduje się 11 punktów pomiarowych rozmieszczonych w pionie co 500 mm, co daje 143 punkty. Pomiary wykonywano czujnikiem anemometru stałotemperaturowego (rozkład prędkości) oraz czujnikami temperatury i wilgotności podłączonymi do anemometru, zaś pomiary ciśnienia oddzielnym miernikiem. Czujniki przemieszczał trawers. Badania prowadzono w okresie przejściowym, gdy temperatura zewnętrzna wynosiła ok. 10°C. Pomieszczenie jest położone w południowej części budynku, więc podczas słonecznych dni temperatura wewnętrzna wynosiła ok. 24°C. Z tego powodu

grzejniki były wyłączone, co umożliwiło uniknięcie wpływu konwekcji swobodnej na wyniki pomiarów. Wyniki wskazują na istotny wpływ montażu okna na powstawanie mostków cieplnych, które zwiększają straty ciepła i zmniejszają jednocześnie temperaturę ściany poniżej punktu rosy. W rezultacie następuje kondensacja pary wodnej, co może powodować nawet pojawienie się grzybów.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.