Spotkanie Głównej Sekcji COWiIA PZITS (str. 208 nr. 5/49/2018)
  

Spotkanie Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii

Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

 

10 maja br. w Warszawskim Domu Technika – NOT odbyło się spotkanie Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS).

Spotkanie podzielone było na dwie części – przedpołudniową, będącą zamkniętym spotkaniem członków Sekcji  oraz popołudniową – nazwaną „Obiadem czwartkowym” – będącą seminarium otwartym dla każdego chętnego.

Otwarte, wczesnopopołudniowe spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją uczestników oraz obiadem. Wspólny posiłek oraz prowadzone swobodne rozmowy dobrze wpłynęły na powstanie dobrej atmosfery spotkania.

Tematem przewodnim „Obiadu czwartkowego” były „Zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji”. W pierwszej części prezentację o tym samym tytule przedstawiła Pani Anna Bogdan – Wiceprezes PZITS. Omówione zostały poszczególne elementy nowelizacji Dyrektywy, tj.:

‒ wymaganie dot. opracowania i wdrożenia długoterminowych strategii renowacji budynków, wraz z mapą drogową wdrażania tej strategii oraz naciskiem, jaki został położony w Dyrektywnie na wprowadzanie do regulacji rozwiązań automatycznie dostosowujących parametry środowiska wewnętrznego do potrzeb uczestników,

• nacisk na elektromobilność,

• wprowadzenie nowego wskaźnika - Smart Readiness Indicator (SRI),

• konieczność opracowania z bazy danych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków,

• uproszczenie procesu inspekcji,

• zmiany w zakresie energii pierwotnej.

Szczególną uwagę, zarówno podczas prezentacji, jak i w towarzyszącej jej dyskusji, poświęcono Smart Readiness Indicator (wskaźnik „gotowości inteligentnej”). Nowy wskaźnik będzie stosowany do oceny możliwości budynku do dostosowania jego działania do potrzeb użytkowników w celu poprawy efektywności energetycznej i ogólnej wydajności budynku. Metodologia obliczania wskaźnika SRI jest obecnie opracowywana przez interdyscyplinarny zespół badawczy VITO (vito.be/en) i zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie smartreadinessindicator.eu, ma być ona gotowa w czerwcu bieżącego roku.

Drugim prelegentem była Pani Maria Witkowska, która mówiła o zrównoważonym rozwoju. Podczas prezentacji przedstawione zostały kwestie deklaracji środowiskowych wyrobów oraz  certyfikacji wielokryterialnej budynków, a także  przykłady obiektów ze wskazaniem zastosowanych w nich rozwiązań izolacji instalacji budynków.

Prezentacje omawiane podczas spotkania dostępne są na stronie Sekcji:

 

 http://www.pzits.pl/dzialalnosc-biezca/glowna-sekcja-cieplownictwa-ogrzewnictwa-wentylacji-i-inzynierii-atmosfery/

 

Interesujące prezentacje, a także dobra atmosfera, pozwoliły na rozwinięcie ciekawej dyskusji na temat ograniczenia zużycia energii, zmian w EPBD oraz charakteru wprowadzania zmian legislacyjnych w naszym kraju.

Niewątpliwie mamy wiele do zrobienia w zakresie ograniczenia zużycia energii z paliw kopalnych i nie możemy być bierni w tej sprawie. Jako inżynierowie z branży ogrzewnictwa, ciepłownictwa i wentylacji możemy wnieść swój udział do poprawy życia na naszej planetcie, ale w tej działalności należy uwzględniać specyfikę naszego społeczeństwa, klimatu i możliwości ekonomiczne Polski.

 

Bardzo dziękujemy członkom GS COWiIA

oraz zaproszonym gościom

za liczne przybycie i twórcze spotkanie!

Źródło: Główna Sekcja COWiIA PZITS

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.