Emisja tlenku węgla i tlenków azotu z kotła małej mocy w zależności od zastosowanego paliwa węglowego (str. 90 nr. 3/49/2018)
dr inż. hab. prof. PP Jarosław Bartoszewicz
mgr inż. Bartosz Ciupek
dr inż. Rafał Urbaniak
  

W artykule przedstawiono analizę emisji tlenku węgla i azotów z kotła wodnego małej mocy opalanego różnymi paliwami węglowymi. Kocioł, przedstawiony do badań spełniał warunki emisji dla kotłów wykonanych w klasie piątej zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Obiekt badawczy posiadał palnik z automatycznym podawaniem paliwa, sterowany przy pomocy mikroprocesorowego regulatora temperatury. Celem badań było sprawdzenie czy kocioł spełni posiadaną najwyższą klasę ekologiczności bez względu na jakość i parametry techniczne zastosowanego paliwa. W artykule opisano metodologię badań oraz analizę otrzymanych wyników. Efektem przeprowadzonych badań jest zestawienie średnich wartości emisji tlenku węgla oraz tlenków azotu w zależności od zastosowanego paliwa. Wyniki badań stanowią przesłankę do dalszej pracy badawczej pod kątem wpływu zastosowanego paliwa na emisję substancji szkodliwych.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.