Modelowanie CFD i badania aerodynamiczne żaluzji wywiewnych (str. 71 nr. 2/49/2018)
dr inż. Jarosław Muller
prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale
dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk
  

DOI:10.15199/9.2018.2.6

Słowa kluczowe: żaluzje wywiewne, badania aerodynamiczne elementów wywiewnych, modelowanie CFD

Streszczenie

Przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz modelowania techniką obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) żaluzji wywiewnej typu Z, stosowanej jako element końcowy systemu wentylacji. Tego typu elementy, zanim trafią do seryjnej produkcji, powinno poddać się testom zmierzającym do wyznaczenia charakterystyki przepływowej(straty ciśnienia będącej funkcją strumienia przepływającego powietrza). Testy można wykonać na stanowisku laboratoryjnym albo, unikając kosztów produkcji prototypów oraz czasochłonnego badania laboratoryjnego, posłużyć się modelowaniem numerycznym. Celem przeprowadzonej analizy była weryfikacja przyjętego modelu numerycznego poprzez porównanie z wartościami zmierzonymi dla analizowanej żaluzji wywiewnej oraz oszacowanie błędu popełnianego podczas obliczeń numerycznych w tego typu zastosowaniach. Wykonano pomiary ciśnienia statycznego analizowanej żaluzji wywiewnej w funkcji strumienia przepływającego powietrza. Pomiary przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12238. Do numerycznej weryfikacji wyników pomiarów wykorzystano metodę obliczeniowej dynamiki płynów (ang. Computational Fluid Dynamics, CFD). Obliczenia numeryczne wykonano przy użyciu programu ANSYS Fluent. Uzyskano dobrą korelację wartości pomiarowych i wyników przeprowadzonych obliczeń numerycznych, co potwierdza zarówno trafność doboru modelu jak i precyzję wykonania pomiarów. Na tej podstawie można wnioskować, że analiza CFD nadaje się do tego typu zastosowań i powinna być włączona w proces projektowania, co pozwoli na ocenę skuteczności przyjętych rozwiązań projektowych we wstępnej fazie powstawania produktu.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.