Application of Negative Selection and Genetic Algorithms for the Protection of the Heat Source Control Process. Zastosowanie algorytmu selekcji negatywnej oraz algorytmu genetycznego do ochrony procesu sterowania źródłem ciepła (str. 49 nr. 2/49/2018)
mgr inż. Jacek Marciniak
  

DOI: 10.15199/9.2018.2.2

Keywords: boiler, combustion, control, negative selection algorithm, genetic algorithm, anomaly detection

Summary

The aim of this article is to present one way of solving the difficulties encountered during the classical control of the combustion process. The article presents the problem of the dynamically changing fuel quality delivered to the water-grate boiler type WR-25 in which the heat production process takes place. The methods of determining the calorific value of fuel are then listed. In the next part of the paper, the author presents the mode of operation of the negative selection algorithm and its application to the detection of anomalies in the course of process variables. Then, the method of correcting the incorrect calculations of these variables by means of a genetic algorithm was presented. The results of both algorithms are presented in the last section.

Słowa kluczowe: kocioł, spalanie, sterowanie, algorytm selekcji negatywnej, algorytm genetyczny, wykrywanie anomalii

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie jednego ze sposobów rozwiązania napotkanych trudności podczas stosowania klasycznego sterowania procesem spalania. W artykule przedstawiono problem dynamicznie zmieniającej się jakości paliwa dostarczanego do kotła wodno-rusztowego typu WR-25, w którym odbywa się proces wytwarzania ciepła. Następnie wyszczególniono sposoby określania kaloryczności paliwa. W kolejnej części artykułu autor przedstawił sposób działania algorytmu selekcji negatywnej oraz jego zastosowanie do wykrywania anomalii w przebiegu zmiennych procesowych. Następnie przedstawiono sposób korekty błędnych wyliczeń tych zmiennych za pomocą algorytmu genetycznego. W ostatniej części przedstawiono wyniki działania obu algorytmów.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.