Diagnoza warunków środowiska wewnętrznego w polskich szpitalach. (str. 517 nr. 12/48/2017)
dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
mgr inż. Piotr Uścinowicz
  

Warunki cieplne w szpitalnych salach chorych powinny zapewniać pacjentom komfortowe warunki przebywania i optymalne warunki rekonwalescencji. Zgodnie z normą [9] możliwe jest to poprzez spełnienie wysokich wymagań kategorii A komfortu cieplnego.

Cel artykułu stanowiła diagnoza warunków cieplnych w polskich szpitalnych salach chorych i porównanie ich z wymaganiami normatywnymi.

Dokonano jej w oparciu o wizję lokalną (określenie izolacyjności cieplnej odzieży i posłania oraz aktywności metabolicznej) i pomiar parametrów mikroklimatu tj. temperatura powietrza, temperatura promieniowania, prędkość i wilgotność względna powietrza. Badania prowadzono w 23 różnych szpitalach, na obszarze całego kraju, od maja do grudnia ubiegłego roku i łącznie objęto nimi 916 pacjentów. Badania prowadzono na następujących oddziałach: chirurgia ogólna, oddział chorób wewnętrznych, diabetologia, hematologia i onkologia, kardiologia, alergologia, chirurgia naczyniowa, kardiochirurgia, reumatologia, rehabilitacja, endokrynologia, chirurgia urazowo-ortopedyczna, okulistyka.

Wyniki pomiarów wskazują na występowanie środowiska cieplnego wykraczającego poza wartości komfortu cieplnego. Wartości wskaźnika PMV zalecane zgodnie z normą [9] w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci powinny odpowiadać kategorii A (-0,2≤PMV≤+0,2). Wystąpiły one w zaledwie 18% przypadków, zaś wartości odpowiadające niższej kategorii B komfortu cieplnego (-0,5≤PMV<-0,2- i 0,2<PMV≤0,5) wystąpiły w 26% przypadków.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.