Wpływ nierówności rozdziału powietrza na wydajność cieplną wielorurowych gruntowych wymienników ciepła (str. 505 nr. 12/48/2017)
prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak
dr inż. Łukasz Amanowicz
  

Powietrzne wielorurowe gruntowe wymienniki ciepła (PRGWC) o krótkich gałęziach i małych przekrojach kolektorów charakteryzują się nierównym rozdziałem powietrza pomiędzy równoległe gałęzie. W artykule przeprowadzono analizę wpływu wyżej wymienionej nierówności na całoroczną ilość ciepła i chłodu pozyskiwanego za pomocą PRGWC. W obliczeniach wzięto pod uwagę opór przewodzenia ciepła gruntu oraz wykraplanie wilgoci w rurach wymiennika. Nierówność rozdziału powietrza uwzględniono wykorzystując wyniki własnych badań doświadczalnych. Rozpatrzono dwa typy wymienników: Z i U. Obliczenia wykonano dla zmiennej ilość powietrza wentylacyjnego zakładając obniżenie dzienne i nocne. Stwierdzono, że w układach typu Z o krótkich gałęziach (L/d = 75) i średnicach kolektorów równych średnicom gałęzi (d = dkol), nierówny rozdział powietrza ma istotny wpływ na ilość pozyskiwanej energii. Wydajność tego typu wymienników okazała się o 3%-14% niższa niż wydajności wymienników o idealnie równym rozdziale. Z kolei wydajność wymienników typu U o krótkich gałęziach i średnicach kolektorów równych średnicom gałęzi była tylko nieznacznie (0%-2%) mniejsza niż wymienników o równym rozdziale powietrza. Tym samym ustalono, że w przypadku wymienników o większej długości gałęzi (L/d >> 75) i/lub odpowiednio większych średnicach kolektorów (d > dkol, dkol = f(L, n)), w których nierówność rozdziału powietrza jest mała, jej wpływ na wydajność cieplną wymiennika będzie pomijalny.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.