Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo – próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym (str. 3 nr. 1/48/2017)
prof. dr hab. inż. Robert Sekret
dr inż. Agnieszka Jachura
  

DOI:10.15199/9.2017.1.1

Słowa kluczowe: ocena środowiskowa, faza wytwarzania, kolektor rurowo – próżniowy, parafina, magazynowanie ciepła

Streszczenie

W artykule zaprezentowano wpływ na środowisko produkcji poszczególnych materiałów, z których zbudowany jest kolektor rurowo-próżniowy zintegrowany z parafiną. Granicę systemu dla analizowanego rozwiązania stanowiły dwie fazy: wytwarzania i eksploatacji. Ocena fazy wytwarzania polegała na porównaniu różnych metod produkcji poszczególnych materiałów, z których wykonany jest kolektor słoneczny, i określenia ich wpływu na środowisko. Natomiast etap eksploatacji przyjęto jako ilość zaoszczędzonego ciepła podczas 15 lat użytkowania instalacji słonecznej, na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Porównano oddziaływanie na środowisko dwóch rozwiązań, tj.: tradycyjnego kolektora rurowo-próżniowego (wariant I) oraz analogicznego kolektora, który wypełniono parafiną (wariant II). Sporządzono trzy scenariusze wpływu na środowisko analizowanych układów, w zależności od sposobu wytwarzania poszczególnych materiałów, z których zbudowany jest kolektor. Ekologiczną ocenę cyklu życia przeprowadzono za pomocą programu komputerowego SimaPro. Końcowy wynik LCA został zaprezentowany z uwzględnieniem trzech kategorii szkód: zdrowia ludzkiego, jakości ekosystemu i zasobów naturalnych, z rozbiciem na poszczególne kategorie wpływu i przedstawiony w ekopunktach (Pt). Wykazano średnio 2-krotnie większy wpływ na środowisko podczas etapu produkcyjnego kolektora rurowo-próżniowego, w porównaniu do fazy jego eksploatacji, z największym oddziaływaniem w kategorii rakotwórczość (ok. 50%). Uzyskano średnio o około 8% mniejszy wpływ na środowisko, analizując oddziaływanie zarówno fazy wytwarzania jak i eksploatacji, wariantu II (kolektor z parafiną) w porównaniu z wariantem I (kolektor bez parafiny)..

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.