Zastosowanie żródeł odnawialnych z zasobnikami ciepła w systemach ciepłowniczych. (str. 7 nr. 1/2002)
dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
dr inż. Mieczysław Dzierzgowski
  
W artykule zajęto się przede wszystkim zastosowaniem centralnych zasobników ciepła w miejskich syste-mach ciepłowniczych, w kontekście ich pracy na potrzeby c.w.u. i zastosowania źródeł odnawialnych, jako źródeł energii. Wprowadzanie zasobników ciepła w systemach ciepłowniczych ma istotne znaczenie za-równo w procesie modernizacji istniejących źródeł ciepła, jak i przy nowych inwestycjach. Jest to szcze-gólnie istotne przy zastosowaniu źródeł odnawialnych, bo pozwala na znaczne ograniczenie kosztów inwe-stycyjnych montażu jednostek wytwarzających ciepło, np. kotłów opalanych biomasą, jak i jednostek do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Widoczne będą również oszczędności w eksplo-atacji systemów ciepłowniczych. Szczegółowej analizie poddano odnawialne źródła ciepła w postaci kotłów opalanych biomasą (zrębki drewna opałowego), pracujących na potrzeby c.w.u. dla przykładowego, miej-skiego systemu ciepłowniczego Szczecin - Dąbie.
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.